Chronická lymfocytární leukémie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • nejčastější leukémie dospělého věku v "Západném světě"
  • mnohem méně častá v Japonsku a dalších ázijských státech
 • v periferní krvi je zvýšené množství malých okrouhlých lymfocytů s minimem cytoplazmy
  • jsou velice křehké a při shotovování nátěrů se často poruší a vidíme je jako smudge cells
 • zasažena je i kostní dřeň - intesticiální infiltráty a/nebo non-paratrabekulární agregáty malých lymfocytů
 • obvykle je zasažena i bílá a červená pulpa sleziny a portální pole v játrech
 • markery nádorových buněk:
  • CD19 a CD20 - pan B markery
  • CD23, CD5 - CD5 je normálně jen na malé podskupině B buněk
 • chromozomální translokace jsou zřídkavé

Klinika:

 • prezentace po 50. roce věku
 • M:F = 2:1
 • pacienti jsou často asymptomatičtí
 • v případě symptomů, jsou nespecifické - únavnost, úbytek na váze, anorexia
 • u 50-60% se objeví generalizovaná lymfadenopatie a hepatosplenomegálie
 • celkový počet leukocytů je variabilní - v extrémech i přes 200 000/ml
 • neznámým mechanizmem je porušena imunita
  • běžně se vyskytuje hypogamaglobulinémie => náchylnost k infekcím
 • část pacientů vyvine autoprotilátky proti červeným krvinkám (=> autoimunitní hemolytická anémie) nebo destičkám (=> trombocytopénie)
  • autoprotilátky nejsou z nádorových buněk
 • průběh a prognóza velice variabilní
  • medián přežití 4-6 let, ale může být i 10 a více let
  • faktorem je i tendence k transformaci na agresivnější formy - 1. prolymfocytární transformace 2. transformace na DLBCL (Richterův syndrom)
   • po transformaci přežití méně než 1 rok

(podle Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 7th Edition)

Personal tools