Cysty a nádory dutiny ústní

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Cysty slinných žlaz


Mukokéla

– z malých slinných žlázek

– nejčastěji na dolním rtu

– nepravá cysta – stěna vazivová, bez epitelové výstelky

– vzniká

- následek poranění vývodu – výtok sliny do okolní tkáně

- retenční cysta – zánětlivá obliterace vývodu/vývojová vada – epitelová výstelka nejprve přítomna, ale tlakem nahromaděného sekretu atrofuje/praská – vylití obsahu – zánět – mukofágy (mukofagický granulom)


Ranula

- cysta spodiny dutiny ústní, vývod gl. Sublingualis

- patogeneza shodná s mukokélou


Branchiogenní cysta (lymfoepiteliálí)

- proliferace zbytku žaberních štěrbin

- epitel naléhá na lymfatickou tkáň se zárodečnými centry


Cysta ductus thyreoglossus


Dermoidní cysta

- koetánní teratom, vzácněCysty neodontogenní


- ze zbytků epitelu při uzavírání embryonálních štěrbin


Cystis mediana anterior – mezi horními středními I1

Cystis mediana posterior – sutura patrových výběžků, dorzálně

Cystis mediana mandibulae – symfýza dolní čelisti

Globulomaxilární cysty – horní čelist, mezi I a C

Stafnerova cysta – intraoseální heterotopie slinné žlázy v angulus mandibulaeCysty odontogenní- z odontogenního epitelu a jeho zbytků (Serresovy zbytky dentální lišty, Malassezovy zbytky Hertwigovy kořenové pochvy)


Radikulární cysta

- nejčastější, u hrotu kořene zubu s odumřelou dření

- stěna tvořena granulační tkání, lymfoplazmocytární infiltrace, PMN, krytaly cholesterolu, obrovskobuněčná reakce, dlaždicový epitel

- zvětšuje se – atrofie okolní kosti


Folikulární cysta

- spojena s korunkou neprožezaného zubu

- na dočasnou dentici vázána zřídka

- lokalizace: M3 sup., M3 inf., I sup.

- dlaždicový epitel

- stěna – vazivá tkáň, bez zánetlivých změn (ty se mohou objevit sekundárně)


Erupční cysta

- u dětí během erupce zubu

- dilatace folikulárního váčku nahromaděním takutiny/krve

- dlaždicový epitel


Primordiální cysta

- cystická degenerace retikulárního epitelu enamelového orgánu ve stádiu před vytvořením tvrdých zubních tkání

- u nevyvinutého zubu/přespočetného

- dlaždicový epitel


Odontogenní keratocysta

- původ v dentální liště

- parakeratóza i ortokeratóza, palisádovitá bazální vrstva


Epsteinovy perly

- gingivální cysty vyplněné keratinem, zbytky dentální lišty

- u novorozencůNádory dutiny ústníMezenchymové


- Fibrom – na podkladě chronické iritace

- Obrovskobuněčný fibrom – obrovské mnohojaderné fibroblasty

- Lipom – vzácně, fibrolipom

- Hemangiom – častý, kapilární i kavernózní

- Lymfangiom – jazyk(makroglossie) a ret, vzácný

- Myoblastický myom – hyperplazie epitelu nad nádorem – CAVE! Záměna s karcinomem

- Osteom

- Fibrosarkom

- Kaposiho sarkom


Epitelové nádory sliznice dutiny ústní


Papilom – benigní, dlaždicobuněčný

Karcinom – spinocelulární - ret, jazyk (vysove maligní), gingiva + verukózní ca (nízký metastatický potenciál, pomalý růst)


Epitelové nádory slinných žlaz


Pleiomorfní adenom = myxochondroepitelim

– benigní – nejčastější nádor slinných žlaz

– časté recidivy, může malignizovat

– epitelová ložiska a pruhy v řídkém stromatu

– lumina obsahují sekret


Myoepiteliální adenom

- vzácný, benigní, nemá žlázové vývody

- může přecházet v maligní myoepiteliom


Adenom z bazálních buněk

- benigní, izomorfní elementy bazaloidního vzhledu, palisádovité uspořádání buněk na periferii


Onkocytom


Cystický adenolymfom (Warthinův tumor)

- benigní

- cysty s papilárními formacemi

- cylindrické buňky, 2 vrstvy, eozinofilní cp.

- stroma – lymfatická tkáň se zárodečnými centry


Karcinom z acinárních buněk

- nelze odhadnout prognózu (nejméně nízký stupeň malignity)

- buňky připomínající normální buňky acinů se zymogenními granuly

- solidní / mikrocystický / papilárně cystický / folikulární

- stroma – lymfoidní elementy


Mukoepidermoidní karcinom

- buňky produkující hlen, epidermoidní buňky, přechodné buňky

- dobře diferencovaný / nízce diferencovaný


Adenoidně cystický karcinom = cylindrom

- drobné buňky, kribriformní struktury

- hyalinizované stroma

- perineurální šiření


Odontogenní nádory


Ameloblastom

- mezi 20. a 40. rokem, epitelový, destruktivní růst

- mandibula, oblast M

- folikulární varianta – epitel tvoří ostrůvky

- akantomatózní varianta – dlaždicová metaplazie

- graulocelulární varianta – balónová zmena epitelu, oxyfilní zrna

- bazaloidní vyrianta

- pleximorfní varianta – anastomatická síť


Kalcifikující epiteliální odontogenní tumor = Pindborgův nádor

- polyedrické epiteliální buňky, intercelulární můstky

- terčíkovité klacifikující amyloidu podobné látky


Skvamózní odontogenní tumor

- diferenciace směrem k trichoepitelovým strukturám s rohověním – CAVE – záměna s akantomatózním ameloblastomem/spinocelulárním ca


Adenomatoidní donotogenní tumor

- podobný pleximorfnímu ameloblastomu + žlázové a cylindromatózní sturktury, mezi epiteliálními buňkami v cylindromatózních strukturách – amorfní eozinofilní PAS+ materiál, hyalinní cylindry

- častěji v maxille, ohraničený, opouzdřený, nerecidivuje

- mladí do 20 let


Cementom

- mezenchymový, proliferace cementoblastů

- cement se liší od kosti: nepravidelný průběh tmelových linií, nepřítomnost Haverových systémů

- benigní cementoblastom – cemetn + vaskularizovaná fibrózní tkáň s přítomností cementoblastů

- cementifikjící fibrom – převládá mezenchymová složka

- periapikální cementová dysplazie

- gigantiformní cementom – familiární


Ameloblastický fibrom

- smíšený, opouzdřený

- děti, vzácný

- benigní


Dentinom

- epitel – dvouřadý, kubický, málo

- vazivo – ostrůvky pevné tkáně typu dysplastického dentinu


Ameloblastický odontom


Ameloblastický fibroodontom


Odontomy

- všechny složky vyvíjejícího se zubu, vazivové pouzdro, vyvoj zároveň s růstem organismu (po ukončení vývoje dentice končí i vývoj odontomu)

- komplexní odontom – dentální složky, přeházené uspořádání

- složený odontom – aglomerace drobných „zoubků“

Personal tools