Kardiomyopatie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • nezánětlivé onemocnění myokardu neznámé příčiny (idiopatické)
 • primární KMP - indikace k transplantaci


Obsah

Dilatovaná (městnavá, kongestivní) KMP

 • velké srdce, s dilatací a hypertrofií obou komor a oboustranným selháváním
 • hmotnost srdce zvýšená
 • hypertrofické stěny komor nebývají výrazněji ztluštělé pro současnou dilataci
 • v hrotech komor a v oušcích síní jsou často nástěnné tromby
 • mikro - hypertrofie vláken, jejich degenerativní změny a drobné fibrózy
 • všechny věkové skupiny
 • příčna není známa (multifaktoriální vznik)
 • prvotní změnou - dilatace poškozeného myokardu, hypertrofie je jevem druhotným (adaptačním)
 • porucha systolické činnosti (hypokontrakce) - selhávání pumpy
 • klin. - obraz pomalu se zhoršujícího srd. selhání s oboustran. městnáním
 • alkoholická KMP (přímé toxické poškození myokardu alkoholem a jeho metabolity + nepřímé poškození malnutricí - avitaminóza B - beri-beri); peripartum KMP


Hypertrofická KMP

 • hypertrofie srdce, malá velikost komorových dutin, zvláštní histolog. obraz myokardu
 • zbytnění levé komory - asymetrické, s výraznějším postižením septa komor (25-30 mm)
 • srdce nepříliš zvětšené, dutiny komor malé
 • mikro - hypertrofická vlákna neprobíhají paralelně - nepravidelně až chaoticky upořádána - větví se, kříží a tvoří vírovité struktury
 • geneticky podmíněné onem. - AD
 • špatný myosin
 • rigidita (tuhost) a malá poddajnost hypertrofického myokardu - hyperkontrakce
 • porucha diastolické funkce komor - špatná roztažlivost a váznutí plnění komor krví ze síní (restrikcí)
 • val hypertrofického septa může zužovat výtokový trakt - subvalvulární stenóza aorty
 • obstruktivní hypertrofická KMP
 • bez stenózy = neobstrukční hypertrofická KMP
 • k městnavému selhávání většinou nedochází
 • až 50% nemocných umírá pod obrazem náhlé srd. smrti - (maligní ) arytmie

www.kardiomyopatie.cz - odpovědi na nejčastější dotazy (http://www.kardiomyopatie.cz)

KMP s převážným postižením endokardu (restriktivní)

 • postižení myokardu je méně nápadné
 • změny nástěnného endokardu jedné nebo obou komor - výrazné ztluštění tuhým hyalinním vazivem (s menší či větší příměsí elastických vláken)
 • vazivové pláty na endokardu - omezují diastolickou roztažlivost komor (restrikce) + postihují síňokomorové chlopně - insuficience + na plátech bývají tromby


Arytmogenní dysplazie pravé komory

Personal tools