Myeloproliferativní onemocnění

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • skupina klonálních poruch hematopoetické kmenové b. vedoucí k proliferaci jedné nebo více myeloidních řad
 • buněčnost v kostní dřeni (dále KD) obvykle zvýšena (až ke 100%, ubývá tukové tkáně)
 • počet blastů normální nebo lehce zvýšen
 • vyzrávání přítomno
 • morfologie relativně normální
 • hematopoeza efektivní
 • v periferii zvýšení jedné nebo více řad (trombocytóza, může být erytrocytóza…)
 • organomegalie běžná
 • CML, PV, ET, CIMF


Obsah

Chronická myeloidní leukémie

 • klonální myeloproliferativní onem. vycházející z abnormální pluripot. kmen. b. spojené s přítomností Filadelfského chromozomu Ph1 t(9;22)
 • průběh - chron. fáze (3-4 roky) - vyplavování zralých polymorfonukleárů do periferie, pak akcelerovaná fáze (zvýšené vyplavování blastů) anebo blastická fáze (náhle) (blasty myeloidní nebo lymfoidní)
 • posun doleva, výrazná leukocytóza v periferní krvi
 • kostní dřeň (KD) - hypercelulární (skoro 100%), proliferace zejména granulocytární řady a megakaryocytární řady
 • blastický zvrat - myeloidní blasty (také má Ph1), infiltrace kostní dřeně zmnoženými blasty
 • dospělí nad 20let
 • terapie - transplantace dřeně


Polycytémia vera

 • polycytémia = hodně buněk v krvi (erytrocytóza)
 • klonální trilineární (3 řady v KD) myeloproliferace s excesivní produkcí zejména ery nezávislou na regulaci erytropoézy (nezávislé na erytropoetinu)
 • průběh - fáze iniciální, polycytemická (krvácivé nebo trombotické obtíže) - pak fáze postpolycytemická, „spent phase“ (KD je nahrazena vazivem = myelofibróza) - pak možnost transformace do akutní leukémie
 • terapie - flebotomie (pouštění žilou)
 • polycytemická fáze - zmnožené velké shlukující se megakaryocyty, zmnožení erytropoézy, min. fibrotizace


Esenciální trombocytémie

 • klonální myeloproliferace bez t(9;22) postihující převážně megakaryocytární řadu, s trombocytózou (nad 600*109/l) nikoli sekundární
 • relativně normální, ale i větší
 • pac. ohrožen trombotizacemi či krvácivými chorobami (vyšší hladina trombocytů)
 • erytromyalgie - na končetinách
 • KD - buněčnost přiměřená - normocelulární a nebývá spojena s fibrotizací, proliferace megakaryocytů (velké s nápadně členěnými jádry)
 • příznivý průběh
 • velmi vzácná


Chronická idiopatická myelofibróza (nemoc 3M)

 • Myelofibróza s Myeloidní Metaplazií jiných orgánů
 • klonální myeloproliferace spojená s reaktivní dřeňovou fibrotizací a extramedulární (slezina, játra) hematopoezou (osteomyeloskleróza, téměř bez buněk)
 • průběh - fáze prefibrotická, buněčná - pak fáze fibrózy, osteomyeloskleróza (s výraznou extramedulární hematopoezou) - pak fáze akutní leukémie
 • terapie - transplantace KD
 • v perif. krvi - leukoerytroblastóza (vyplavují se nezralé bb.) + tvarové změny na normál. ery (Dakryocyty = kapkovité)
 • KD - zvýšená buněčnost + ukládá se vazivo (nejprve retikulární, pak kolagenní), shluky zmnožených megakaryocytů (hyperchromní, nelobovaná jádra, dysplazie), neovaskularizace - intravaskulární hematopoéza; osteomyeloskeróza (zmnožení a anastomózy kostních trámců)
 • zvrat do akutní leukémie
 • postupuje z plochých kostí do dlouhých (postupná fibrotizace)
 • porušena bariéra v KD, sinusoidální hemopoéza
Personal tools