Nádory dětského věku, přehled, nejčastější typy zhoubných nádorů u dětí

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • asi 1% všech nádorů u člověka


Obsah

Leukémie

 • 1/3 - 35%
 • lymfoblastické (L1, L3) - 85% B-leukemické formy, 15% T-spíše lymfom
 • myeloidní - vzácná (v nejran. rocích), Downův syn.


Nádory CNS

 • 28%
 • 2/3 v zadní jámě lební
 • juvenilní astrocytom
  • mozeček (operace - může se odebrat celý - následují rehabilitace)
  • kmen (nelze odebrat - léčba ozařováním, chemoterapie)
 • meduloblastom (nevyzrálý embryonální nádor - krajně nediferencovaný) - vysoce maligní
  • kmen (kolem 4. komory, vermis mozečku, generalizace na pleny likvorem
 • germinom talamu a hypofýzy - časté, hypofyzární stopka
 • kraniofaryngeom - ektopie Ratkeho výchlipky, v sela turcika, dlaždicobuněčný, lokálně infiltruje
 • ependymom - vyrůstá z okolí komor (z prekurzorů schopných diferencovat se v ependym) - různý stupeň malignity
 • papilom plexu - 4. komora


Lymfomy

 • 11%
 • B-Burkit
 • T-lymfoblastický lymfom thymu - v mediastinu, děti do 5 let špatná prognóza
 • T-anaplastický velkobuněčný lymfom - gen ALK, typické t(2;5), chová se příznivě
 • velkobuněčný B-lymfom DLBCL - často uzlinové, jako kostní nádor
 • HL (Hodginův lymfom) - nodulární skleróza, smíšená varianta


Neuroblastom

 • neuroblastické nádory - řada - neuroblastom/ganglioneuroblastom/ganglioneurom (ten už má zralé gangliové bb., ale nejsou normální - 3 jádra...)
 • ze sympatického nervového systému
 • častěji v retroperitoneu - paravertebrálně nebo ve dřeni nadledvin
 • nediferencovaný nádor z neuronálních bb. - produkují katecholaminy (v moči jsou v nadbytku)
 • mladší děti (4-6 let, i kojenci)
 • vysoce maligní, špatně léčitelný (prognóza - méně než 50% přežití)
 • roste lokálně a utlačuje
 • metastázy - játra, skelet (osteolytické), uzliny, ne plíce
 • není homogenní nádor - prognosticky horší a lepší varianty (amplifikace protoonkogenu N-myc - ovlivňuje promitogenní faktory; DNA diploidní nebo 1,5 ploidní)


Nádory ledvin

 • 6%
 • hlavně maligní - nefroblastom (Wilmsův tumor)
  • léčitelný (90% úzdravy), peak 3,5 roku - nejčastější nádor ledvin u dětí (2-5 let)
  • často jako součást některých syndromů
  • tvoří velkou nádorovou masu, dobře ohraničenou, oboustranně 10%, často - pól ledviny, pac. - vyklenutí bříška
  • mikro - obsahuje struktury, které připomínají embryonální parenchym ledviny, protáhlé bb. mesenchym. vzhledu, epitelové bb vytvářejí primitivní tubuly a struktury nefrogenního blastému
  • predisponující léze vzniku mohou být nefrogenní zbytky(odštěpy nediferencované tkáně - nezralá, blastémová tkáň), které se někdy nacházejí kolem nádoru - mikrosopicky mohou být tvořeny strukturami, které připomínají Wilmsův tumor (při resekci je důležité po nich pátrat - riziko vzniku nádoru)
  • metastázy - regionální uzliny, plíce, ne do skeletu
 • mezoblastický nefrom
  • do 1 roku (kojenci a novorozenci)
  • ohraničený uzel - infiltrativní chování, ohraničen pouzdrem, benigní, léčba chirurgická


Rabdomyosarkom

 • 6%
 • embryonální - mladší školní věk
  • vyzrává v rabdomyoblasty
  • často pod sliznicemi - moč. měchýř, ledviny, prostata, farynx, zvukovod, středouší (nejhorší, vzácný)
  • vyklenuje se jako hrozen (sarkoma botryoides)
  • agresivní lokálně, metastázy (později) - plíce, játra
 • alveolární - větší školní děti
  • vysoce maligní
  • hlavně končetinové svaly, v retroperitoneu, metastázy - uzliny, kostní dřeň
  • specifická translokace PAX 3(7)-FKHR t(2;13) t(1;13)


Osteosarkom

 • 3%
 • velké kosti
 • metastázy - plíce


Retinoblastom

 • nádor vzniká z buněk neuroepitelového původu v oblasti sítnice
 • mikro - malé bb. s hyperchomními jádry, málo cytoplazmy
 • sporadický - bialelická delece, operace - enukleace
 • familiární - zárodečná mutace Rb-gen - koduje Rb-protein, léčba - vypálení malého ložiska laserem (zůstanou zbytky zraku), při úzdravě pak nádor měkkých tkání, metastázy - meningy


Ewingův sarkom

 • 2%
 • periferní neuroepiteliální tumor PNET
 • vznik z buněk kostní dřeně
 • blastický nádor s blokádou diferenciace, ale u části dochází k neurogenní diferenciaci (neurogenní granula)
 • primárně kostní nádor, prepubertální věk, mladí


Hepatoblastom

 • nezralá tkáň v játrech schopná se diferencovat v hepatocyty, i heterologní (chrupavka)
 • maligní nádor
 • metastázy - plíce
 • léčba - lobektomie


Germinální nádory

 • všechny nejčastěji gonadálně
 • metastázy - hematogenně do plic, mozku
 • teratom zralý - všechny 3 zárodečné listy
 • teratom nezralý - nezralá 1 komponenta
  • oba sakrokokcigeální teratom
 • nádor ze žloutkového váčku - nejč. ovarium, méně varle
 • embryonální karcinom - varle, ovarium
 • germinom - seminom (maligní), dysgerminom (relativně benigní)
 • choriokarcinom - varle
  • v teratogenní složce negestační - vysoce maligní, špatně léčitelný
  • u ženy v těhotenství - není teratogenního původu, léčitelný
 • smíšené germinální nádory
Věkové rozdíly:

 • do 5 let - ALL, embryonální nádory - MB, NB, WT, RMS, HB
 • 10 - 15 let - lymfomy (NHL, HL), kostní nádory (OS, ES), germinální nádory (hlavně nezralé, nediferencované)
Personal tools