Nádory lymfatických uzlin - přehled

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • maligní lymfomy - tumory imunitního systému a vycházejí z B nebo T-buněk (vzácně z histiocytární řady)
 • buňky lymfomu odpovídají některému buněčnému typu v diferenciační dráze B nebo T-lymfocytů
 • většina (65%) HNL vychází z lymfatických uzlin, zbytek z lymf. tkáně mimo uzliny (GIT, respir. sys.)
 • všechny typy lymfomu jsou schopné se diseminovat do jiných lymf. uzlin a do dalších orgánů (slezina, játra, KD)
 • klasifikace REAL (1994) (a revised European – American classification of lymphoid neoplasms)
 • solidní nádor = lymfom - vyplavuje/nevyplavuje
 • přechodný typ – CLL/SLL
 • dřeňový nádor = leukémie – CLL, HCL, jiné – vyplavuje/nevyplavuje


 • nádory lymforetikulárního sys.:
  • ALL, CLL, HCL
  • NHL
   • nodální 2/3
   • extranodální 1/3
  • HL – Hodgkin´s lymfom (maligní lymfogranulom)
  • tumory retikulárních bb.
  • histiocytické nemoci "common histiocyte" LCH (histiocytóza z Langerhansových bb.)


 • vývojová řada v KD (kostní dřeň) - naivní B-buňky + Ag - centroblasty - centrocyty - paměťové B-buňky + plasmatické bb.
  • maligní lymfom – z každého vývojového stadia


 • lymfomy:
  • prekurzory B-bb.
   • pre-B lymfoblastický lymfom
  • zralé B-bb.
   • nádory z panenských bb.
    • CLL/SLL
    • MCL
   • nádory z bb. zárodečného centra
    • FL
    • Burkit
    • DLBCL
   • nádory z postgerminálních bb.
    • myelom
    • MZL
    • DLBCL
  • T-buněčnéObsah

B-lymfomy


MCL (mantle cell lymphoma) – lymfom z buněk pláště

 • (6%)
 • mezi malobuněčné lymfomy
 • velmi pomalu agresivní (progredují pomalu)
 • prognosticky horší než CLL
 • věk - 65 let
 • nodální
 • extranodální - polypoidní léze (lymfoidní polypóza – mnohotná, dist. tenké a tlusté střevo, krvácení)
 • sek. invaduje do zárodečného center až vymizí noduly – difuzně splynou
 • centroidní bb. (jádra – zářezy)
 • přestupuje do perinodálního tuku
 • CD23
 • protein cyklin D1 (běžně v epiteliích)
  • normálně v uzlinách není
  • gen CCND1 - přesunut translokací do místa IGH t(11;14) - overexprese cyklinu D1 - iniciátor přechodu buněčného dělení a růstu (cyklin D1 se dostává do vlivu enhanceru IGH) - bb. se dělí
 • trvání 3-4 roky - pak komplikace


MZL – lymfom z bb marginální zóny

 • (7,6%)
 • extranodálníMALT lymfom
 • splenický
 • nodální
 • monocytoidní
 • nejč. začíná jako extranodální – term. ileum
  • nebo v místech kde je chron. zánět – Helicobakterická chron. aktivní gastritida (mikrobně indukovaný zánět
 • všechny lymfomy – silná afinita k epitelu (lymfoepitelové léze)
 • lymfom ničí epiteliání tkáň přes BM
 • SALT – v kůži – varianta
 • specifická t(11;18) API2/MLT


FL – folikulární lymfom

 • (22,1%), (1/5 NHL)
 • dospělí
 • imituje zárodečná centra, atrahuje do svého okolí naivní bb. - centra jsou "nahá" – začnou na sebe naléhat ("back to back")
 • CD10+ marker
 • b. struktura – centroblasty (když převáží grade III), centrocytoidní bb., (makrofágy "hvězdného nebe" tam můžou být)
 • nádor. bb nejsou schopny si vytvořit podpůrnou dendritickou kostru
 • t(14;18) IGH/BCL-2 – gen kódující IgH s genem na bcl-2-protein - ten je overexprimován - brání b. apoptóze - hromadění nádorové tkáně


DLBCL – difúzní velkobuněčný B-lymfom

 • (30,6%)
 • difúzní = nemá žádnou strukturalizaci
 • de novo
 • progresí z jiného lymfomu:
  • z CLL - transformace
  • lymfom MALT v žaludku
 • vznik prim. v uzlinách
 • často primárně extranodálně:
  • žaludek (po MALT)
  • v CNS (mozek) – hl. u pac. s oslabenou imunitou (HIV)
 • CD10+


 • model vzniku lymfomů:
  • BCL-6 - de novo DLBCL
  • BCL-2 - folikulární lymfom - p53 - transformovaný DLBCL


 • BCL-6 - regulační protein (řídí vyzrávání bb. ve folikulech) - poté, co se b. stane paměťovou, BCL-6 přestane fungovat, ale při translokaci - BCL-6/IGH, IGlambda, kappa - konstitučně se aktivuje


 • někdy produkuje lambda či kappa řetězce
 • proliferace nádorů – živá – rychle a agresivně
 • vzácně postihují KD (zpravidla nevyplavují)
 • 5 let


PMC (plasmacell myeloma)

 • (15%hematologických malignit)
 • multiple myeloma
 • mnohotný myelom (plasmocytom – solitární)
 • myelom z plasmatických bb.
 • z čistě plasmatických bb.
 • prekurzor MGUS (monoklonální gamapatie nejasného ...) – v KD
  • genové změny ŕ klonální agregace
  • myelom začne devastovat kost - kost osteolytická – změklé ložisko červené barvy (páteř, lebka)
 • myelom – produkuje kompletní Ig (1 těžký + 1 lehký řetězec) = protein v mnohagramových hodnotách - zvýšená­ srážlivost krve, krevní koagula (gelatinózní, lehce nahnědlá = jantarová koagula)
 • ledviny – přes BM - myelomová nekróza - BM prostupná pro Ig - krystalizující v kanálcích - ucpávají - snížená filtrační schopnost - krystalická ledvina – větší, bílá
 • vzácně jiné než skeletální tkáně – nasofaryx (dých. cesty)
 • může produkovat jen nahé těžké řetězce nebo jen lehké řetězce - velmi ráda vzniká amyloidóza (hl. kolem cév)
 • CD138 marker
 • zralé plazmatické bb. atypičtější, monstrozity


BL – Burkitt´s lymphoma

 • (2,5%)
 • nemá nic společného s lymfoblasty
 • vznik z bb. zárodečných center
 • endemický – jihiasijské, africké – v čelistech (skelet obličeje) – souvislost s EBVirem
 • sporadický
  • v dutině břišní (přichází jako akutní příhoda břišní
  • ileocekální oblast + mesenterium
  • roste extrémě rychle (nejrychleji) – zdvojení za 24 hod. - velká apoptotická frakce a mitotická frakce, 30% proliferační pool
  • ovaria, varlata, prim. v ledvinách
  • role EBViru není tak velká
 • středně velké blasty, jadérka malá, makrofágy (světlý charakter) = obraz hvězdného nebe
 • Ki-67 – bb., které jsou ochotny jít do mitózy - u BL - všechny bb. (vyjma makrofágů)
 • přežití 3 měsíce po nálezu
 • přežití 3 leté – 50%
 • medián přežití 34 měsíců


T-lymfoblastické lymfomy

 • mediastinální masa (respirační obtíže, deviace mediastina a srdce - útlak mediastina)
 • prekursorové T-cell neoplasm
 • periferní T-cell a natural killer…


Mycosis fungoides

 • 1. premykosivní stadium – prim. začíná v kůži (napodobují psoriázu) – zarudlá ložiska
 • 2. stadiuminfiltrativní, léze nad nivo (až houbovité, vyvýšené pláty)
  • postupně generalizuje – uzliny, krev, KD
  • Szesaryho syn. = leukemizovaná forma – T-bb. hodně v krvi
 • invaduje do epitelu (kůže) - destrukce epi. = Potrionovy abscesy (mikroabscesy) = nádorové T-bb.
 • bb. – konvolutovaná jádra (záhyby)
 • z CD4+ bb. (helpry)
 • smrt – generalizace lymfomu
 • dospělí (po 40) - prognóza špatná, ale trvá řadu let


PTCL – periferní T-lymfom, blíže neurčený

 • uniformně velmi špatné chování
 • přežití < 10% pacientů
 • z malých / velkých bb.
 • začíná jako uzlinové onem. nebo třeba v nosní sliznici (devastace obličeje) - angiocentrický - nekrotizace tkání


ALCL – anaplastický velkobuněčný T-lymfom

 • 2 varianty:

1)

 • CD30+
 • ALK1- (tyrosinkináza ALK)
 • dospělí, špatná prognóza

2)

 • CD30+
 • ALK1+
 • děti, mladí (20-22let)
 • chová se příznivě (80%přežití)


 • morfologie – anaplastická – bb. u sebe, velké, šíří se jako karcinom (vypadá jako karcinom)
 • de novo - ALK (anaplastic lymfoma kinasa) - normálně němý - jen ve fetálním věku aktivní
  • translokace nejčastěji do genu, který kóduje nukleofosmim t(2;5) ALK/NPM
  • další t(2;22) ALK/clastrin
Personal tools