Nervi craniales ("all in one")

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Nervi olfactorii
 • čichový nerv (nebo spíše nervy)
 • bezmyelinová senzitivní vlákna
 • fila olfactoria (regio olfactoria = strop cavitas nasi, horní dvě třetiny septa, concha nasalis superior) → lamina cribrosa → bulbus olfactorius → korové a podkorové oblasti mozku
Nervus opticus
 • senzitivní vlákna gangliových buněk sítnice (3. n. zrakové dráhy)
 • papilla nervi optici → lamina cribrosa sclerae (zde myelinová pochva) → střední etáž orbity → nervus opticus → chiasma opticum (v sulcus chiasmaticus, před sella turcica) → tractus opticus (část vláken překřížena) → corpus geniculatum laterale
 • vagina externa (z dura mater), spatium intervaginale, vagina interna (arachnoidea + pia mater)
 • 1 cm za orbitou - vstup a. centralis retinae
Nervus oculomotorius
Funkce nervus oculomotorius
 • parasympatikus + motorika (m. levator palpebrae a okohybné svaly kromě m. rectus lat. a obliquus sup.)
 • parasympatikus končí v ganglion ciliare
 • nucleus nervi oculomotorii (parasym. z ncl oculomotorius accessorius = ncl. Edinger-Westphali) → výstup ve fossa interpeduncularis → sinus cavernosus (ve spatium subarachnoideale) → fissura orbitalis superior → anulus tendineus communis → v orbitě se rozdělí na
  • r. superior → m. levator palpebrae sup., m. rectus sup.
  • r. inferior → m. rectus med., m. rectus inf., m. obl. inf.; r. ad ganglion ciliare (radix parasympathica ganglii ciliaris)
 • ganglion ciliare - lat. od n. opticus, 2 cm za bulbem → nn. ciliares breves → m. sphincter pupillae a m. ciliaris; gangliem jdou bez přerušení senz. vlákna z trigeminu a sympatikus
 • fce: otáčení bulbu kraniomediálně, kraniolaterálně a mediokaudálně; parasympatikus: mióza (zůžení díky m. sphincter pupillae) a akomodace (m. ciliaris)
 • porucha: divergentní strabismus, mydriáza, snížená abilita k akomodaci
Nervus trochlearis
Funkce nervus trochlearis
 • ncl. nervi trochlearis (mesencephalon, kaud. od ncl. n. oculomotorius) → křížení → výstup z kmene za colliculi caudales → proráží dura mater → v lat. stěně sinus cavernosus → fissura orbitalis superior → orbita (mimo anulus tendineus communis) → m. obliquus superior
 • fce: stáčí bulbus laterokaudálně; poruchy: diplopie (např. ztížení chůze ze schodů)
Nervus trigeminus
 • spojky s n. facialis, n. glossopharyngeus, okohybné nervy (v sinus cavernosus -> ncl. mesencephalicus nervi trigemini)
 • radix sensoria: regio facialis, regio frontalis, regio parietalis (až po biaurikulární čáru); rozhraní s krčními nervy: brada, porus acusticus ext., temeno; dále cavitas oris, cavitas nasi, sinus paranasales, orbita, většina dura mater, palatum durum et molle (až po isthmus faucium), přední dvě třetiny jazyka; rozhraní inervace mezi jednotlivými větv.: štěrbina víček, štěrbina úst
 • radix motoria: jako n. mandibularis (portio minor trigemini) -> gangl. trigeminale jen prochází -> musculi masticatores, m. mylohyoideus, venter anterior m. digastrici; pod bází z n. mandibularis odstupují cizí větve: z ncl. n. VII (pro m. tensor tympani a m. tensor veli palatini), z ncl. n. IX (pro m. levator veli palatini)
 • jádra (4×): ncl. motorius (ve fossa rhomboidea), ncl. pontinus, ncl. spinalis (největší - z pontu až do C2-C3), ncl. mesencephalicus (pseudounipolární neurony = nevycestované ganglion)
 • průběh: výstup z pons Varoli -> ganglion trigeminale (Gasseri) - na hrotu pyramidi -> rozdělení ve 3 větve
 • senzitivita: kůže (obličej, čelo), přední polovina měkkých plen, sliznice (cavitas oris et nasi, sinus paranasales), přední dvě třetiny jazyka, bulbus oculi, zuby, dásně, supratentoriální část dura mater
 • aferentní rameno těchto reflexů: korneální, sací, maseterový, kýchací (eferentním ramenem je n. facialis)
 • stomatologie - často svodná anestezie - nastříknutí anestetika do canalis mandibulae
 • parasymp. ganglia: gangl. ciliare, gangl. pterygopalatinum, gangl. oticum, gangl. submandibulare.
Nervus ophtalmicus
 • lat. stěna sinus cavernosus -> fissura orbitalis superior; v průběhu r. tentorii (meningeus) a spojky k n. III, IV a VI, dále také spojky k sympatické pleteni a. carotis interna; před vstupem do očnice se dále dělí na
  • n. nasociliaris - k med. stěně orbity
   • n. ethmoidalis posterior - do sinus ethmoidales a sinus sphenoidalis
   • n. infratrochlearis - pro med. koutek, med. část horního víčka, slzný váček a caruncula lacrimalis
   • n. ethmoidalis anterior - přes lamina cribrosa do cavitas nasi, zde rr. nasales a také r. nasalis externus (kůže hřbetu nosu)
   • nn. ciliares longi et breves - pro oční kouli
  • n. frontalis - nejsilnější větev, lat. od anulus tendineus; mezi stropem orbity a m. levator palpebrae
   • n. suptratrochlearis - kůže kořene nosu a med. koutku
   • n. subraorbitalis - kůže čela, sinus frontalis, periost os frontale
  • n. lacrimalis - zevní koutek a glandula lacrimalis (ramus communicans cum nervo zygomatico - parasymp. -> sekrece)
Nervus mandibullaris
 • smíšený (sens. + portio minor); ganglion trigeminale -> fossa pterygopalatina
 • r. meningeus - zpátky přes foramen ovale -> dura mater v rozsahu fossa cerebri posterior
 • rr. musculares - pro mm. masticatorii (n. massetericus, nn. temporales profundi, n. pterygoidei lateralis et medialis), dále třeba n. mylohyoideus, n. tensoris veli palatini a n. tensoris tympani (tyhle dva jsou axony z jader n. VII)
 • n. buccalis - po lat. straně m. buccinator; kůže tváře a sliznice vestibulum oris
 • n. auriculotemporalis - dozadu -> očko kolem a. meningea media -> za čelistní kloub, kolem collum mandibulae -> regio temporalis
  • rr. communicantes cum ganglio otico - přivádí do n. auriculotemporalis parasympatikus, ten pak jde do rr. parotidei
  • rr. communicantes cum nervo faciali - vedou parasymp. z ganglion oticum do n. facialis (slinné žl. vestibulum oris)
  • rr. parotidei
  • rr. articulares - senz. pro čelistní kloub
  • n. meatus acustici externi - kůže zevního zvukovodu a zevní plocha bubínku
  • nn. auriculares anteriores - lat. plocha boltce
  • rr. temporales superficiales - přechází jařmový oblouk, kůže regio temporalis
 • n. lingualis - mezi mm. pterygoidei, přijímá chorda tympani -> mezi m. pterygoideus medialis a ramus mandibulae -> nad glandula submandibularis -> přední dvě třetiny jazyka
  • rr. isthmi (rr. tonsillares)
  • rr. ganglionares - do ganglion submandibulare vedou parasymp. z chorda tympani
  • n. sublingualis - sliznice spodiny cavitas oris + dáseň předních dolních zubů
  • rr. linguales - sliznice předních dvou třetiny jazyka, kromě senzitivity také chuťová vlákna a parasymp. pro žlázky (z n. facialis)
 • n. alveolaris inferior - po med. ploše ramus mandibulae -> foramen mandibulae -> canalis mandibulae -> foramen mentale
  • n. mylohoideus - smíšený, viz. výše; motorická část pochází z n. facialis - pro m. mylohioideus a venter anterior m. digastrici; senzitivita - kůže pod bradou
  • plexus dentalis inferior - uložený v canalis mandibulae; rr. dentales inferiores a rr. gingivales inferiores
  • n. mentalis - brada, dolní ret, dáseň předních dolních zubů, sliznice přední části vestibulum oris (rr. mentales, rr. labiales, rr. gingivales)
Nervus maxillaris
 • smíšený; výstupu z ganglion trigeminale -> lat. stěna sinus cavernosus -> foramen rotundum -> fossa pterygopalatina
 • r. meningeus - s kmenem arteria meningea media zásobuje dura mater fossa cranii media
 • nn. pterygopalatini (2-3×) - senz., -> ganglion pterygopalatinum (jen prochází) -> rr. nasales posteriores, n. palatinus major, nn. palatini minores
 • n. infraorbitalis - pokr. kmene; -> sulcus infraorbitalis -> canalis infraorbitalis -> foramen infraorbitale
  • rr. alveolares superiores posteriores - po tuber maxillae k dásni -> horní stoličky
  • r. alveolaris superior medius - sinus maxillaris a horní premoláry
  • rr. alveolares superiores anteriores - horní špičák a řezáky, boční a přední část stěny cavitas nasi (rr. nasales externi)
  • rr. cutanei - rozbíhají se po výstupu z foramen infraorb. (pes anserinus); rr. palpebrales inferiores, rr. nasales externi (boční stěna nosu), rr. labiales superiores
 • n. zygomaticus - odstup ve fossa pterigopalatina -> fissura orbitalis inferior -> lat. stěna očnice -> foramen zygomaticoorbitale
  • r. communicans cum nervo lacrimali - parasympatikus pro slznou žlázu
  • n. zygomaticofacialis -> canalis zygomaticofacialis -> kůže lícní kosti
  • n. zygomaticotemporalis -> canalis zygomaticotemporalis -> proráží m. temporalis -> kůže přední části regio temporalis
Nervus abducens
Funkce nervus abducens
 • motorický
 • ncl. nervi abducentis (fossa rhomboidea, pod colliculus facialis v dolní části pons Varoli) -> vystupuje z kmene v sulcus bulbopontinus -> u hrotu pyramidy proráží dura mater -> lat. stěna sinus cavernosus -> fissura orbitalis superior -> anulus tendineus communis -> m. rectus bulbi lateralis
 • otáčí bulbus laterálně; porucha: konvergentní strabismus, diplopie (dvojité vidění)
Nervus facialis
 • smíšený - dva kmeny: n. facialis - motorika (mimické svaly, platysma, m. stapedius, m. occipitofrontalis, venter posterior musculi digastrici, musculi stylomastoidei); n. intermedius - parasymp. pro glandula submandibularis et sunlingualis, žlázy jazyka a ústní dutiny, gl. lacrimalis, nosní dutiny, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis), dále somatosenzitivita (kůže boltce) a viscerosenzitivita (chuť - přední dvě třetiny jazyka)
 • ncl. nervi facialis (somatomotorika) a ncl. salivatorius superior (parasymp.) - v kaud. části pontu; ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenz.); ncl. gustatorius nervi glossopharyngei (viscerosenz. - chuť)
 • ganglion geniculi nervi facialis - pseudounipolární neurony
 • nerv vystupuje v trigonum pontocerebellare -> dva kmeny (silnější n. facialis a slabší n. intermedius) -> meatus acusticus internus (s n. VIII) -> canalis nervi facialis (kmeny už spojené) -> v kanálu je ganglion geniculi -> foramen stylomastoideum -> zezadu do gl. parotis -> plexus parotideus -> větve pro svaly
 • n. petrosus major - odstupuje z ganglion geniculi -> hiatus nervi petrosi majoris -> sulcus nervi petrosi majoris -> synchondrosis sphenopetrosa (foramen lacerum) -> canalis pterygoideus -> ganglion pterygopalatinum (jako radix parasympathica)
 • r. communicans cum plexu tympanico - parasymp. větvičky pro sliznici středoušní dutiny
 • r. stapedius - odstupuje u eminentia pyramidalis -> m. stapedius
 • chorda tympani - 4-6 mm nad foramen stylomastoideum -> cavitas tympani (ve slizniční řase, mezi crus longum incudis a manubrium mallei) -> fissura petrotympanica -> fossa infratemporalis - spojení s n. lingualis (parasymp. pro ganglion submandibulare, chuť. vlákna pro přední dvě třetiny jazyka)
 • n. auricularis posterior -> kůže dolní části boltce, rudimentární svaly boltce, zadní část m. occipitofrontalis
 • r. digastricus (pro venter posterior)
 • r. stylohyoideus
 • rr. musculares
  • rr. temporales (svaly boltce, m. orbicularis oculi, m. corrugator glabellae, pars frontalis musculi occipitofrontalis)
  • rr. zygomatici - m. orbicularis oculi
  • rr. buccales - svaly zevního nosu, horního rtu, m. buccinator a m. orbicularis oris
  • r. marginalis mandibulae - brada, dolní ret
  • r. colli - platysma; jedna větev se spojuje s ramus superior musculi transversus colli a s plexu cervicalis -> ansa cervicalis superficialis
 • fce: 60% vláken motorika - mimika, řeč, reflexy (mrkací, korneální, stapediový); parasymp (25%) - gl. sublingualis, gl. submandibularis, žlázy patra, zadní část nosní dutiny, slzná žláza; senz. vlákna - kůže boltce a zevního zvukovodu, chuťové receptory předních dvou třetin jazyka
 • centrální obrna - svalstvo kolem rima oris (pokleslé koutky, vyhlazená nasolab. rýha - kontralaterálně); periferní obrna - podle místa léze - ztráta chuti (ageuzie), hyperakuze; záněty cavitas tympani, nádory…
Nervus vestibulocochlearis
 • signály z vnitřního ucha; přes ganglion vestibulare a ganglion spirale cochleae (bipolární buňky)
 • vlákna končí v ncl. vestibularis medialis, lateralis, cranialis et caudalis (lat. stěna fossa rhomboidea) a v ncl. cochlearis dorsalis et ventralis (lat. od předchozích)
 • nerv vystupuje v trigonum pontocerebellare jako radix vestibularis a radix cochlearis, obě části vsupují s n. VII do meatus acusticus internus
 • radix vestibularis
  • n. utriculoampullaris - macula utriculi (n. utricularis), crista ampullaris anterior (n. ampullaris anterior), crista ampullaris lateralis (n. ampullaris lateralis) -> z area vestibularis superior (=area utricoampullaris) -> horní zadní kvadrant dna meatus acusticus internus
  • n. saccularis - crista ampullaris posterior; dolní zadní kvadrant dna meatus acusticus internus
 • radix cochlearis
  • Cortiho orgán v blanitém hlemýždi (vláskové buňky) -> kanálky v lamina spiralis ossea -> canalis spiralis modioli -> ganglion cochleare -> canales longitudinales modioli -> fundus meatus acustici interni -> pars cochlearis nervi VIII
 • fce: informace o rotačních pohybech hlavy (cristae ampullares), o pohybech do stran, dopředu a vertikálně (maculae staticae) + senzorický vjem z vláskových buněk
 • poškození: hlavně blanitý labyrint - nadměrný hluk, patologické procesy, ototoxická antibiotika; případně i poškoz. nervu (neurinom, nádory zadní lebeční jámy) -> snížení sluchu až hluchota, závratě, nystagmus (záškuby očí), poruchy stoje a chůze
Postranní smíšený systém
 • postranní smíšený systém se skládá z n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius
 • viscerosenzitivita, somatosenzitivita, visceromotorika (parasymp.), somatomotorika
 • výstpu z lat. strany medulla oblongata
 • ncl. ambiguus - motor. jádro n. IX a n. X; v mozkovém kmeni, pod lat. částí kaud. špičky fossa rhomboidea; axony vystupují lat. od olivy jako fila radicularia, z nich pak kraniokaudálně n. IX, n. X a radix cranialis n. XI (tyto vlákna se po výstupu z lebky vrací do n. X); fce: motorika svalů patrových oblouků, hltanu, hrtanu a jícnu
 • ncl. dorsalis nervi vagi - parasymp. pro n. IX a n. X; horní část - ncl. salivatorius inferior - vlákna pro n. IX, ty se v ganglion oticum přepojí a jdou do gl. parotis; zbytek jádra - parasymp. pro n. vagus
 • ncl. solitarius - spol. viscerosenzitivní jádro n. VII, n. IX a n. X; lat. od ncl. dorsalis nervi vagi, protáhlý tvar, zasahuje až do krční míchy; senz. z laryngu, faryngu, trávicí trubice, baroreceptorů a chemoreceptorů; chuťová vlákna - do horní části ncl. gustatorius (horní část ncl. solitarius)
 • ncl. spinalis nervi trigemini - somatosenz. - kůže boltce, sliznice zadní třetiny jazyka, patrové mandle, měkké patro
 • všechny senz. vlákna - přes ganglion superius et inferius nervi glossopharyngei a ganglion superius et inferius nervi vagi
 • n. accesorius - pouze motorická vlákna
Nervus glossopharyngeus
 • smíšený; motorika, senzitivita, chuť
 • po výstupu z medulla oblongata ventrolaterálně -> foramen jugulare (ventr. od n. X a n. XI) - v této úrovni ganglion superius et inferius nervi glossopharyngei -> po výstupu z lebky ventrálně (mezi v. jugularis interna a a. carotis interna) -> sestupuje k m. stylopharyngeus a s ním až ke kořeni jazyka
  • n. tympanicus - odstup pod gangl. inferior -> canaliculus tympanicus -> cavitas tympani -> pod sliznicí plexus tympanicus s roztrouš. parasymp. neurony (ganglion tympanicum); do plexus tymp. nn. caroticotympanici (symp. z plexus caroticus internus); senz. vlákna plexus tympanicus pak inervují sliznici cavitas tympani, antrum mastoideum, cellulae mastoideae a kostěný úsek tuba auditiva; sympatikus je pro vasomotoriku; parasympatikus většinou bez přepojení odchází jako n. petrosus minor do ganglion oticum (vlákna z ncl. salivatorius inferior); Jacobsonova anastomóza: n. tympanicus -> plexus tympanicus -> n. petrosus minor
  • r. communicans cum ramo auriculari nervi vagi - senz. z boltce
  • r. communicans cum trunco tympanico (n. jugularis) - sympatikus z ganglion cervicale superior
  • r. stylopharyngeus (motor.)
  • rr. pharyngei (3-4) - motorika a senzitivita hltanu; spol. s n. vagus a větvičkami z truncu sympathicus -> plexus pharyngeus (pro svaly jícnu a patra)
  • r. sinus carotici - dolů, zásobuje sinus caroticus a glomus caroticum, větvičky z n. vagus a truncus sympathicus; senzitivita z baroreceptorů a chemoreceptorů
  • rr. tonsillares - na lat. straně mandlí tvoří plexus tonsillaris
  • rr. linguales - zadní třetina jazyka - dotykové a chuťové čití
 • fce: motorika svalů patra a hltanu; senz. hltanu, patrových mandlí, zadní třet. jazyka (i chuť), cavitas tympani a přilehlá tuba auditiva; přes ganglion oticum gl. parotis (parasymp. - sekrece)
 • léze: dysfagie (porychy polykání), poruchy chuti zadní třetiny jazyka, příp. hypestezii či anestezie inervovaných oblastí; může také vymizet dávivý reflex; porucha sekrece gl. parotis; dráždění -> prudké jednostranné neuralgie
Nervus vagus
 • bloudivý nerv
 • nejsilnější nerv postranního systému, smíšený (somatomotorika, visceromotorika, somatosenzitivita, viscerosenzitivita, speciální senzitivita (chuť))
 • ncl. ambiguus - motorika pro svaly hrtanu a hltanu
 • ncl. dorsalis nervi vagi - parasymp. do orgánových ganglií trávicího ústrojí (enterický systém), dýchacích cest, srdce, velkých cév etc.; z nich pak krátká postgangliová vlákna pro efektory
 • senzitivní vlákna - těla neuronů jsou v ganglion superius (jugulare) et inferius' (nodosum) - viscerosenzitivita a senzitivita kůže boltce
 • výstup lat. od olivy v podobě několika vláken; kmen pak do foramen jugulare (ganglion superius) -> po výstupu ganglion inferius -> sestup mezi v. jugularis interna a a. carotis interna, v karotické vazivové pochvě -> apertura thoracis superior -> mediastinum - vagus dexter před a. subclavia, vagus sinister před arcus aortae -> pod úrovní hilů plic - plexus oesophagei - výměna dx. a sin. vláken -> 1-3 cm nad hiatus oesophageus diaphragmatici - trunci vagales
  • truncus vagalis anterior - z levého vagu, na před. ploše jícnu; větev pro omentum minus, pylorus, rr. gastrici anteriores, vlákna do sympatického plexus coeliacus
  • truncus vagalis posterior - z pravého vagu, asi 1 cm za jícnem; r. gastricus (rr. gastrici posteriores), r. coeliacus (-> plexus coeliacus)
  • plexus coeliacus - vagová vlákna a vlákna sympatiku podél cév do orgánů břišní dutiny
 • r. meningeus - senzitivita dura mater fossa cranii posterior, z gangl. superius
 • r. auricularis - senz. větev z gangl. superius, spojky z n. IX a n. VII -> canaliculus mastoideus -> fissura tympanomatoidea -> kůže zadní a spodní stěny meatus acusticus externus + horní část boltce
 • rr. pharyngei - z gangl. inferius -> mezi a. carotis interna et externa -> u m. constrictor pharyngei superior se větví - tyto větve pak s rr. pharyngei n. IX a nn. pharyngei krčního sympatiku vytváří plexus pharyngeus - invervace mm. constrictores pharyngis, m. stylopharyngeus, svaly měkkého patra (kromě m. tensor palatini), sliznice hltanu
 • r. glomi carotici - z gangl. inferius nebo plexus pharyngeus, spojky s r. sinus carotici (n. IX) a krčním sympatikem
 • n. laryngeus superior - z gangl. inferius
  • ramus internus - senz., silnější, sliznice valleculae epiglotticae, sliznice recessus piriformis pharyringis, sliznice laryngu (až po plicae vocales); proráží membrana thyrohyoidea a v recessus piriformis formuje plica nervi laryngei; r. communicans cum nervo laryngeo inferiore (Galenova anastomóza)
  • ramus externus - motorická větev pro m. cricothyroideus
 • n. laryngeus recurrens - odděluje se v horním mediastinu (u křížení vagus dexter a a. subclavia resp. u vagus sinister a arcus aortae); podbíhá tepny, za nimy pak stoupá, pak ve žlábku mezi tracheou a jícnem; větve pro svaly jícnu a trachey; konečný úsek - n. laryngeus inferior (pro všechny svaly laryngu kromě m. cricothyroideus, sliznici hrtanu (pod plicae vocales)); Galenova anastomóza; poslední větev vagu, která má somatomotoriku
 • rr. cardiaci - parasymp. a senz., se symp. nn. cardiaci tvoří plexus cardiacus (plexus cardiacus superficialis - mezi aortou a truncus pulmonalis a plexus cardiacus profundus - mezi aortou a tracheou); vlákna podél koronárek do myokardu; větve z plexu podle odstupu: rr. cardiaci cervicales superiores, cervicales inferiores et thoracici; ganglia cardiaca - v plexu; nodus sinuatrialis - pravý vagus, nodus atrioventricularis - levý vagus
 • rr. bronchiales - pod odstupem n. laryngeus recurrens; hladká svalovina a sliznice trachey a bronchů; pokr. jako rr. pulmonales do hilů
  • rr. pulmonales posteriores (víc, tvoří plexus pulmonalis posterior) a rr. pulmonales anteriores (plexus pulmonalis anterior); v plexech jsou i sympatická vlákna; vagový parasymp. -> peribronchiální pleteně (bronchokonstrikce); symp. -> periarteriálně
  • plicní operace - nutnost nastříknout pleuru u hilu (kvůli kardiálním reflexům -> nebezpečí zástavy)
 • rr. oesophagei - z n. laryngeus recurrens, z trunci vagales i z rr. gastrici anteriores et posteriores -> myenterická a submukózní pleteň
 • rr. gastrici anteriores et posteriores - pokračování trunci vagales; z plexus gastrici aneterior: rr. gastrici, rr. hepatici a větve do plexus coeliacus
 • další vlákna přes plexus coeliacus (periarteriálně) jako rr. pancreatici, rr. lienales, rr. renales, rr. suprarenales, rr. intestinales; vagová inervace končí ve flexura coli sinistra (Cannonův-Boehmův bod); zbytek je ze sakrálního parasympatiku
 • parasympatikus -> plexus myentericus; viscerosenz. - sliznice, submukóza, svalovina trávicí trubice
 • fce vagu: motorika měkkého patra a hltanu, hrtan (pouze n. X), parasymp. pro svalovinu a žlázy trávicího ústrojí a dýchacích cest, cévy, srce (vagus zpomaluje, snižuje tlak, vazokonstrikce koronárek); viscerosenzitivita z celé inervační oblasti, součást reflexů; vnímání pocitů jako hlad, nauzea, etc.; somatosenz. - kůže meatus acusticus externus, část bubínku, boltec; také chuťové signály z epiglottis a přilehlé části jazyka
 • dávivý reflex (s n. IX), okulokardiální reflex (tzv. trigeminový - tlak na bulbus -> bradykardie)
 • poruchy: obrna měkkého patra a hltanu (dysfagie), hrtanu (dysfonie či afonie), tachykardie; dráždění: bradykardie, svalové spasmy (laryngospazmus, ezofagospazmus, pylorospazmus)
Nervus accessorius
 • čitě motorický nerv - m. sternocleidomastoideus a m. trapezius
 • radices craniales - z ncl. ambiguus → výstup z medulla oblongata pod výstupem n. vagus, spojují se s radices spinales a pak se oddělí a spojí s n. vagus (u gangl. inferius) → rr. pharyngei a také do n. laryngeus recurrens
 • radices spinales - z motoneuronů dorzolat. části předních rohů C1-C6 → výstup na lat. obvodu krční míchy, mezi výstupy radices posteriores et anteriores → spojují se do jednoho kmene, subarachnoideálně (mezi lig. denticulatum a zadními kořeny) stoupají do foramen magnum → opět z lebky skrz foramen jugulare → spojení s radices craniales → truncus nervi accessorii
 • po výstupu z lebky:
  • r. internus - spojí se s vagem; svaly hrtanu kromě m. cricothyroideus
  • r. externus - ten pokračuje dál; vlákna radices spinales → do m. sternocleidomastoideus, část proráží a jde do trigonum colli laterale a vstupuje do m. trapezius (rr. musculares); spojky s C3 a C4 (také se podílejí na inervaci m. trapezius)
Nervus hypoglossus
 • motorický nerv jazyka
 • ncl. nervi hypoglossi (pod kaudomediální částí fossa rhomboidea - trigonum hypoglossi) → výstup mezi oliva inferior a pyramides medullae oblongatae → canalis nervi hypoglossi → lat. od krčních tepen → zatáčí ventrálně (arcus nervi hypoglossi), podbíhá venter posterior musculi digastrici a m. stylohyoideus → do štěrbiny mezi m. mylohyoideus a m. hyoglossus - zde se rozpadá na
  • radix superior ansae cervicalis (r. descendens nervi hypoglossi) - vlákna z ansa cervicalis prima (oblouček mezi C1 a C2) a ansa cervicalis secunda (C2 a C3) → dohromady ansa cervicalis (profunda) → inervace infrahyoidních svalů
  • rr. linguales - terminální větvení; intraglossální svaly, m. genioglossus, m. hypoglossus, m. styloglossus
 • poškození - obrna svalů postiž. strany - vyplazený jazyk se na ní uchyluje
Personal tools