Nervus facialis

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • smíšený - dva kmeny: n. facialis - motorika (mimické svaly, platysma, m. stapedius, m. occipitofrontalis, venter posterior musculi digastrici, musculi stylomastoidei); n. intermedius - parasymp. pro glandula submandibularis et sunlingualis, žlázy jazyka a ústní dutiny, gl. lacrimalis, nosní dutiny, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis), dále somatosenzitivita (kůže boltce) a viscerosenzitivita (chuť - přední dvě třetiny jazyka)
 • ncl. nervi facialis (somatomotorika) a ncl. salivatorius superior (parasymp.) - v kaud. části pontu; ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenz.); ncl. gustatorius nervi glossopharyngei (viscerosenz. - chuť)
 • ganglion geniculi nervi facialis - pseudounipolární neurony
 • nerv vystupuje v trigonum pontocerebellare -> dva kmeny (silnější n. facialis a slabší n. intermedius) -> meatus acusticus internus (s n. VIII) -> canalis nervi facialis (kmeny už spojené) -> v kanálu je ganglion geniculi -> foramen stylomastoideum -> zezadu do gl. parotis -> plexus parotideus -> větve pro svaly
 • n. petrosus major - odstupuje z ganglion geniculi -> hiatus nervi petrosi majoris -> sulcus nervi petrosi majoris -> synchondrosis sphenopetrosa (foramen lacerum) -> canalis pterygoideus -> ganglion pterygopalatinum (jako radix parasympathica)
 • r. communicans cum plexu tympanico - parasymp. větvičky pro sliznici středoušní dutiny
 • r. stapedius - odstupuje u eminentia pyramidalis -> m. stapedius
 • chorda tympani - 4-6 mm nad foramen stylomastoideum -> cavitas tympani (ve slizniční řase, mezi crus longum incudis a manubrium mallei) -> fissura petrotympanica -> fossa infratemporalis - spojení s n. lingualis (parasymp. pro ganglion submandibulare, chuť. vlákna pro přední dvě třetiny jazyka)
 • n. auricularis posterior -> kůže dolní části boltce, rudimentární svaly boltce, zadní část m. occipitofrontalis
 • r. digastricus (pro venter posterior)
 • r. stylohyoideus
 • rr. musculares
  • rr. temporales (svaly boltce, m. orbicularis oculi, m. corrugator glabellae, pars frontalis musculi occipitofrontalis)
  • rr. zygomatici - m. orbicularis oculi
  • rr. buccales - svaly zevního nosu, horního rtu, m. buccinator a m. orbicularis oris
  • r. marginalis mandibulae - brada, dolní ret
  • r. colli - platysma; jedna větev se spojuje s ramus superior musculi transversus colli a s plexu cervicalis -> ansa cervicalis superficialis
 • fce: 60% vláken motorika - mimika, řeč, reflexy (mrkací, korneální, stapediový); parasymp (25%) - gl. sublingualis, gl. submandibularis, žlázy patra, zadní část nosní dutiny, slzná žláza; senz. vlákna - kůže boltce a zevního zvukovodu, chuťové receptory předních dvou třetin jazyka
 • centrální obrna - svalstvo kolem rima oris (pokleslé koutky, vyhlazená nasolab. rýha - kontralaterálně); periferní obrna - podle místa léze - ztráta chuti (ageuzie), hyperakuze; záněty cavitas tympani, nádory…
Personal tools