Nervus mandibullaris

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • smíšený (sens. + portio minor); ganglion trigeminale -> fossa pterygopalatina
 • r. meningeus - zpátky přes foramen ovale -> dura mater v rozsahu fossa cerebri posterior
 • rr. musculares - pro mm. masticatorii (n. massetericus, nn. temporales profundi, n. pterygoidei lateralis et medialis), dále třeba n. mylohyoideus, n. tensoris veli palatini a n. tensoris tympani (tyhle dva jsou axony z jader n. VII)
 • n. buccalis - po lat. straně m. buccinator; kůže tváře a sliznice vestibulum oris
 • n. auriculotemporalis - dozadu -> očko kolem a. meningea media -> za čelistní kloub, kolem collum mandibulae -> regio temporalis
  • rr. communicantes cum ganglio otico - přivádí do n. auriculotemporalis parasympatikus, ten pak jde do rr. parotidei
  • rr. communicantes cum nervo faciali - vedou parasymp. z ganglion oticum do n. facialis (slinné žl. vestibulum oris)
  • rr. parotidei
  • rr. articulares - senz. pro čelistní kloub
  • n. meatus acustici externi - kůže zevního zvukovodu a zevní plocha bubínku
  • nn. auriculares anteriores - lat. plocha boltce
  • rr. temporales superficiales - přechází jařmový oblouk, kůže regio temporalis
 • n. lingualis - mezi mm. pterygoidei, přijímá chorda tympani -> mezi m. pterygoideus medialis a ramus mandibulae -> nad glandula submandibularis -> přední dvě třetiny jazyka
  • rr. isthmi (rr. tonsillares)
  • rr. ganglionares - do ganglion submandibulare vedou parasymp. z chorda tympani
  • n. sublingualis - sliznice spodiny cavitas oris + dáseň předních dolních zubů
  • rr. linguales - sliznice předních dvou třetiny jazyka, kromě senzitivity také chuťová vlákna a parasymp. pro žlázky (z n. facialis)
 • n. alveolaris inferior - po med. ploše ramus mandibulae -> foramen mandibulae -> canalis mandibulae -> foramen mentale
  • n. mylohoideus - smíšený, viz. výše; motorická část pochází z n. facialis - pro m. mylohioideus a venter anterior m. digastrici; senzitivita - kůže pod bradou
  • plexus dentalis inferior - uložený v canalis mandibulae; rr. dentales inferiores a rr. gingivales inferiores
  • n. mentalis - brada, dolní ret, dáseň předních dolních zubů, sliznice přední části vestibulum oris (rr. mentales, rr. labiales, rr. gingivales)
Personal tools