Nervus vagus

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • bloudivý nerv
 • nejsilnější nerv postranního systému, smíšený (somatomotorika, visceromotorika, somatosenzitivita, viscerosenzitivita, speciální senzitivita (chuť))
 • ncl. ambiguus - motorika pro svaly hrtanu a hltanu
 • ncl. dorsalis nervi vagi - parasymp. do orgánových ganglií trávicího ústrojí (enterický systém), dýchacích cest, srdce, velkých cév etc.; z nich pak krátká postgangliová vlákna pro efektory
 • senzitivní vlákna - těla neuronů jsou v ganglion superius (jugulare) et inferius' (nodosum) - viscerosenzitivita a senzitivita kůže boltce
 • výstup lat. od olivy v podobě několika vláken; kmen pak do foramen jugulare (ganglion superius) -> po výstupu ganglion inferius -> sestup mezi v. jugularis interna a a. carotis interna, v karotické vazivové pochvě -> apertura thoracis superior -> mediastinum - vagus dexter před a. subclavia, vagus sinister před arcus aortae -> pod úrovní hilů plic - plexus oesophagei - výměna dx. a sin. vláken -> 1-3 cm nad hiatus oesophageus diaphragmatici - trunci vagales
  • truncus vagalis anterior - z levého vagu, na před. ploše jícnu; větev pro omentum minus, pylorus, rr. gastrici anteriores, vlákna do sympatického plexus coeliacus
  • truncus vagalis posterior - z pravého vagu, asi 1 cm za jícnem; r. gastricus (rr. gastrici posteriores), r. coeliacus (-> plexus coeliacus)
  • plexus coeliacus - vagová vlákna a vlákna sympatiku podél cév do orgánů břišní dutiny
 • r. meningeus - senzitivita dura mater fossa cranii posterior, z gangl. superius
 • r. auricularis - senz. větev z gangl. superius, spojky z n. IX a n. VII -> canaliculus mastoideus -> fissura tympanomatoidea -> kůže zadní a spodní stěny meatus acusticus externus + horní část boltce
 • rr. pharyngei - z gangl. inferius -> mezi a. carotis interna et externa -> u m. constrictor pharyngei superior se větví - tyto větve pak s rr. pharyngei n. IX a nn. pharyngei krčního sympatiku vytváří plexus pharyngeus - invervace mm. constrictores pharyngis, m. stylopharyngeus, svaly měkkého patra (kromě m. tensor palatini), sliznice hltanu
 • r. glomi carotici - z gangl. inferius nebo plexus pharyngeus, spojky s r. sinus carotici (n. IX) a krčním sympatikem
 • n. laryngeus superior - z gangl. inferius
  • ramus internus - senz., silnější, sliznice valleculae epiglotticae, sliznice recessus piriformis pharyringis, sliznice laryngu (až po plicae vocales); proráží membrana thyrohyoidea a v recessus piriformis formuje plica nervi laryngei; r. communicans cum nervo laryngeo inferiore (Galenova anastomóza)
  • ramus externus - motorická větev pro m. cricothyroideus
 • n. laryngeus recurrens - odděluje se v horním mediastinu (u křížení vagus dexter a a. subclavia resp. u vagus sinister a arcus aortae); podbíhá tepny, za nimy pak stoupá, pak ve žlábku mezi tracheou a jícnem; větve pro svaly jícnu a trachey; konečný úsek - n. laryngeus inferior (pro všechny svaly laryngu kromě m. cricothyroideus, sliznici hrtanu (pod plicae vocales)); Galenova anastomóza; poslední větev vagu, která má somatomotoriku
 • rr. cardiaci - parasymp. a senz., se symp. nn. cardiaci tvoří plexus cardiacus (plexus cardiacus superficialis - mezi aortou a truncus pulmonalis a plexus cardiacus profundus - mezi aortou a tracheou); vlákna podél koronárek do myokardu; větve z plexu podle odstupu: rr. cardiaci cervicales superiores, cervicales inferiores et thoracici; ganglia cardiaca - v plexu; nodus sinuatrialis - pravý vagus, nodus atrioventricularis - levý vagus
 • rr. bronchiales - pod odstupem n. laryngeus recurrens; hladká svalovina a sliznice trachey a bronchů; pokr. jako rr. pulmonales do hilů
  • rr. pulmonales posteriores (víc, tvoří plexus pulmonalis posterior) a rr. pulmonales anteriores (plexus pulmonalis anterior); v plexech jsou i sympatická vlákna; vagový parasymp. -> peribronchiální pleteně (bronchokonstrikce); symp. -> periarteriálně
  • plicní operace - nutnost nastříknout pleuru u hilu (kvůli kardiálním reflexům -> nebezpečí zástavy)
 • rr. oesophagei - z n. laryngeus recurrens, z trunci vagales i z rr. gastrici anteriores et posteriores -> myenterická a submukózní pleteň
 • rr. gastrici anteriores et posteriores - pokračování trunci vagales; z plexus gastrici aneterior: rr. gastrici, rr. hepatici a větve do plexus coeliacus
 • další vlákna přes plexus coeliacus (periarteriálně) jako rr. pancreatici, rr. lienales, rr. renales, rr. suprarenales, rr. intestinales; vagová inervace končí ve flexura coli sinistra (Cannonův-Boehmův bod); zbytek je ze sakrálního parasympatiku
 • parasympatikus -> plexus myentericus; viscerosenz. - sliznice, submukóza, svalovina trávicí trubice
 • fce vagu: motorika měkkého patra a hltanu, hrtan (pouze n. X), parasymp. pro svalovinu a žlázy trávicího ústrojí a dýchacích cest, cévy, srce (vagus zpomaluje, snižuje tlak, vazokonstrikce koronárek); viscerosenzitivita z celé inervační oblasti, součást reflexů; vnímání pocitů jako hlad, nauzea, etc.; somatosenz. - kůže meatus acusticus externus, část bubínku, boltec; také chuťové signály z epiglottis a přilehlé části jazyka
 • dávivý reflex (s n. IX), okulokardiální reflex (tzv. trigeminový - tlak na bulbus -> bradykardie)
 • poruchy: obrna měkkého patra a hltanu (dysfagie), hrtanu (dysfonie či afonie), tachykardie; dráždění: bradykardie, svalové spasmy (laryngospazmus, ezofagospazmus, pylorospazmus)
Personal tools