Otázky ke zkoušce z biochemie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

A - Obecné aspekty

 1. Enzymy (kinetika, mechanismus účinku, regulace aktivity, isoenzymy...)
 2. Proteoglykany a glykoproteiny
 3. Minerální látky a stopové prvky a jejich vztah k metabolismu
 4. Biochemické složení membrán (lipidové a proteinové složení)
 5. Biochemická charakterizace účinku hormonů a receptorů (obecné aspekty a charakterizace, zpětná vazba, parakrinní, autokrinní a endokrinní apod.)
 6. Biochemicky významné cukry
 7. Nenasycené mastné kyseliny, eikosanoidy
 8. Primární a sekundární žlučové kyseliny
 9. Biochemická charakterizace jednotlivých lipoproteinových frakcí
 10. Kontraktilní a regulační proteiny myofibrilly
 11. Bílkoviny extracellulární matrix
 12. Bílkoviny plasmy
 13. Chemické složení moči
 14. Komplementový systém (aktivace a funkce systému, klasická a alternativní cesta, vztah ke koagulaci)
 15. Vitaminy rozpustné ve vodě
 16. Vitaminy rozpustné v tucích
 17. Metabolická funkce organel buňky (mitochondrie, peroxisomy, Golgi aparát, lysozomy)
 18. Principy immunologických metodických postupů
 19. Základní biochemické metodiky
 20. Hormony regulující vápníkový a fosfátový metabolismus
 21. Biochemická charakteristika ischémie - markery ischemického myokardu
 22. Biochemie synaptického přenosu
 23. Přeměny aminokyselin na neurotransmittery (TYP, TRP, PHE)
 24. Struktura a funkce nukleových kyselin
 25. Biochemické složení jádra a ribosomů
 26. Neurotransmittery v CNS (GLU, ASP, GABA, GLY)
 27. Struktura a funkce bílkovin, mechanismus účinku a regulace enzymů
 28. Bioenergetika - úloha ATP v různých fysiologických dějích
 29. Biochemická podstata imunologických dějů

B - Metabolismus

 1. Metabolismus purinových a pyrimidinových nukleotidů
 2. Cyklus kyseliny citronové
 3. Pentosový cyklus
 4. Glykolýza
 5. Metabolismus glykogenu, Cori cyklus
 6. Oxidativní fosforylace
 7. Biosyntesa mastných kyselin
 8. Degradace mastných kyselin, syntéza ketolátek
 9. Biosyntesa močoviny
 10. Porfyriny a žlučové pigmenty - syntéza a degradace
 11. Mechanismus proteosyntesy
 12. Katabolismus proteinů
 13. Biologická oxidace, oxidoreduktasy (oxidasy, oxigenasy, dehydrogenasy, hydroperoxydasy)
 14. Biochemie kosti, remodelace, markery, úloha hormonů
 15. Volné radikály a jejich úloha při patologických dějích
 16. Biochemie srážení krve, fibrinolysa
 17. Role NO
 18. Biochemická funkce krve (transport kyslíku a živin, Hb, 2,3 bisfosfoglycerát)
 19. Metabolismus xenobiotik
 20. Citrátový cyklus a vztah k metabolismu dalších substrátů
 21. Katecholaminy (mechanismus účinku, G proteiny, AC, přenos do buňky)
 22. Metabolismus aminokyselin
 23. Glukoneogenese, hormonální regulace
 24. Biochemie steroidních hormonů
 25. Metabolismus a transport cholesterolu
 26. Působení hormonů (biochemické aspekty, regulace)
 27. Konverse aminokyselin na specializované produkty (ARG, HIS, ornitin, kreatin, kreatinine ap.)
 28. Biochemická signalisace
 29. Biochemicky významné lipidy

C - Biochemie orgánů

 1. Role jater v metabolismu tuků, cukrů a bílkovin
 2. Biochemie trávení (trávení cukrů, tuků a bílkovin, transport, konečné produkty, stolice)
 3. Metabolismus nervů a mozku (složení, zdroje energie, specifické aminokyseliny)
 4. Acidobasická rovnováha (principy regulace pH krve a moči)
 5. Alkalosa a acidosa (metabolická a respirační)
 6. Složení a funkce tělních tekutin
 7. Biochemické aspekty výživy; metabolismus ethanolu
 8. Metabolismus tukové tkáně (hnědý a bílý tuk, tvorba tuku z netukových látek)
 9. Biochemie vidění
 10. Biochemie plic
 11. Molekulární aspekty kontraktility
 12. Využívání energetických zdrojů různými orgány při hladovění
 13. Metabolismus srdečního svalu
 14. Metabolická aktivita ledvin, renin, angiotensinový systém
 15. Odpověď organismu na stress
 16. Interakce metabolických dějů v mitochondriálních kompartmentech
 17. Hormony hypofysy, hypothalamu a thyroidní hormony
 18. Integrace metabolismu v organismu
 19. Regulace tukového metabolismu, metabolismus lipoproteinových komplexů
 20. Regulace glykémie, glukoneogenesa, transport glukosy do buňky
 21. Metabolismu fosfolipidů a sfingolipidů (plasmalogeny, kardiolipin, fosfolipasy, sfingomyelin, glykosfingolipidy, plicní surfaktant)
 22. Biochemie pohlavních hormonů
 23. Biochemie kůže
 24. Transportní mechanismy v buňce (pasivní a aktivní transport, transport glukosy, Na/K ATPasa, Ca/Na výměna, transport MK, AK a vitamínů)
 25. Úloha insulinu a glukagonu v metabolických dějích
 26. Organické a anorganické komponenty moči
 27. Transport a metabolismus živin; dusíková bilance, turnover proteinů v organismu
 28. Biochemická remodelace (popsat nějaký příklad tohoto děje)
 29. Biochemická charakterizace jaterní buňky (aktivity enzymů, bilirubin, ceruloplasmin, metabolické dráhy ap.)

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/2_otazky.htm

Personal tools