Otázky ke zkoušce z biofyziky na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 1. Biofyzikální princip přeměny energií v mitochondriální membráně
 2. Elektrochemický potenciál
 3. Biofyzikální podstata tvorby ATP ATP-syntázou
 4. Struktura biologické membrány a membránová fluidita
 5. Vznik klidového membránového potenciálu
 6. Akční potenciál,jeho měření
 7. Biofyzikální podstata aktivního transportu v membránách
 8. Pasivní a aktivní transport přes membránu
 9. Fyzikální základy buněčného pohybu
 10. Cytoskeleton a jeho dynamika
 11. Molekulární motory
 12. Klíčové faktory pro buněčnou organizaci tkání
 13. Struktura a stabilita pojivové tkáně
 14. Biofyzikální vlastnosti spojů epitelů
 15. Biofyzika svalové práce
 16. Kmitání, vlnění, mechanické vlnění, podélné a příčné vlnění
 17. Akustická rychlost, akustický tlak
 18. Princip šíření zvuku, rychlost šíření zvuku
 19. Akustická impedance, intenzita zvuku, hladina intenzity zvuku
 20. Barva zvuku, výška zvuku
 21. Jednotky používané ve fyziologické akustice
 22. Biofyzika slyšení
 23. Sluchové pole
 24. Vyšetřovací metody sluchu
 25. Infrazvuk, ultrazvuk; zdroje a účinky
 26. Principy diagnostického a terapeutického užití ultrazvuku
 27. Rázové vlny, princip litotripse extrakorporální rázovou vlnou
 28. Pojem biosignálu, jeho fyzikální rozměr a matematická reprezentace; periodicita; časová a kmitočtová doména
 29. Význam biosignálu pro modelování fyzikálních a biologických systémů
 30. Strukturální a funkcionální modely
 31. Třídy funkcionálních modelů: systém statický, dynamický, lineární, nelineární, stochastický, deterministický a jejich příklady.
 32. Biosignály v medicíně, jejich druhy, specifika, příklady a význam
 33. Vznik biosignálu na různých úrovních systémové hierarchie
 34. Převodníky neelektrických veličin; polygrafický záznam
 35. Biofyzikální aspekty EKG vyšetření, svody, Einthovenův trojúhelník
 36. Biofyzikální aspekty EEG vyšetření, zapojení 10/20; nativní, provokovaný a evokovaný záznam (potenciál)
 37. Elektrody, jejich druhy, použití, umístění a zapojení
 38. Diferenciální zesilovače, jejich vlastnosti a zapojování
 39. Filtry, jejich zapojení, charakteristiky a význam
 40. Artefakty, šum a zkreslení biosignálů a jejich význam
 41. Pojem kanálu, přenosového řetězce, přenosových charakteristik; analogový přenos a zpracování signálu
 42. Digitalizace biosignálů, A/D a D/A převodníky, vzorkování, digitální přenos, zpracování, využití a význam
 43. Pojem linearity a nelinearity systému a přenosu signálu; princip superpozice
 44. Vnitřní energie, struktura látek v různých skupenstvích, termodynamický systém, stavové veličiny, teplo, práce
 45. Předávání tepla vedením, prouděním a zářením
 46. První věta termodynamická, reakční teplo při chemických reakcích
 47. Entalpie, slučovací tepla látek
 48. Druhá věta termodynamická (ekvivalentní formulace)
 49. Entropie a druhá věta termodynamická
 50. Entropie v živých organismech
 51. Měření kožní teploty, termometrie, termografie, typy teploměrů obecně, lékařské teploměry
 52. Mikroklima, tepelná pohoda organismu
 53. Regulace teploty v organismu
 54. Vlhkost vzduchu, měření, vliv na organismus
 55. Působení nižších a vyšších teplot na organismus
 56. Typy radioaktivních přeměn, poločasy, radioaktivní rovnováha
 57. Základní poznatky o stavbě atomu
 58. Přirozené a umělé zdroje ionizujícího záření
 59. Interakce elektromagnetického záření s látkou, koeficienty zeslabení
 60. Interakce přímo ionizujícího záření s látkou, dosahy částic
 61. Biologické účinky ionizujícího záření
 62. Detektory ionizujícího záření v medicíně a radiační ochrana
 63. Vliv geometrického uspořádání na výsledky detekce ionizujícího záření, úzký a široký svazek
 64. Gama spektrometrie - význam v medicíně
 65. Principy ochrany před ionizujícím zářením
 66. Zrakový analyzátor
 67. Oko jako optická soustava
 68. Biofyzika vidění, akomodace
 69. Optické vady oka, korekce očních vad
 70. Světlo - charakteristika, vlastnosti
 71. Zdroje světla
 72. Šíření světla prostředím, absorpce
 73. Detekce světla, oko jako detektor světla
 74. Polarizace světla, polarimetrie
 75. Optická soustava mikroskopu, typy mikroskopů
 76. Laser - princip, charakteristika a vlastnosti paprsku
 77. Ultrafialové záření, zdroje a jeho biologické účinky
 78. Infračervené záření, zdroje a jeho biologické účinky
 79. Účinky elektrického proudu na organismus
 80. Léčebné využití elektrického proudu
 81. Ultrazvukové vyšetřovací metody
 82. Ultrazvuk - B-scan, princip a užití
 83. Dopplerovská sonografie
 84. Šíření ultrazvuku v organismu, chování na rozhraní
 85. Možná rizika sonografického vyšetření
 86. Vznik rtg záření, rentgenka
 87. Interakce rtg záření s hmotou
 88. Filtrace a homogenita rtg záření, tvrdé a měkké záření
 89. Vznik rtg obrazu
 90. Princip rtg počítačové tomografie
 91. Magnetická rezonance, princip
 92. Rizika a kontraindikace CT a MR
 93. Mechanika plynů - tlak, proudění, rozpustnost, Kesonová nemoc, dekomprese, hyperbarická komora
 94. Difúze v kapalinách a plynech, Fickův zákon
 95. Proudění krve, Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity, Raynoldsovo číslo
 96. Viskozita kapalin, krve, faktory ovlivňující viskozitu, metody měření
 97. Osmóza, osmotický tlak, onkotický tlak
 98. Krevní tlak a metody jeho měření

Zdroj:
http://bfu.lf2.cuni.cz/jana/syllabus.html

Personal tools