Otázky ke zkoušce z lékařské etiky a psychologie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

a) Lékařská etika

 1. Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika; vznik lékařské etiky jako oboru.
 2. Základní pojmy a jejich vztahy: etika a morálka; svědomí; alibismus jako profesionální strategie.
 3. Ontogeneza psychiky (individuální vývoj resp. zrání) jako předpoklad morálního chování a etického rozhodování; morálka heteronomní a autonomní.
 4. Základní principy lékařské etiky: princip nonmaleficence; princip beneficence; princip spravedlnosti.
 5. Základní principy lékařské etiky: princip autonomie; informovaný souhlas a jeho podmínky; lékařský paternalismus.
 6. Etické rozhodování; mravní dilema; bezprecedentní problémová situace, zejm. situace volby terapeutického postupu.
 7. Kdy se lékař angažuje svou odborností a kdy svou osobností; lékař-průvodce, expert, servisní technik, byrokrat.
 8. Depersonalizace (odosobnění) jako jatrogenní poškození a jako defekt profesionality.
 9. Lidský život jako příběh; nejčastější eticky relevantní situace v lékařské praxi.
 10. Germinální etika; etické problémy antikoncepce, sterilizace, asistované reprodukce; smysl rodičovství a jeho ignorance.
 11. Germinální etika: abortus arteficialis; problémy ukončení těhotenství, pro a proti.
 12. Etická problematika experimentu; experiment výzkumný, terapeutický.
 13. Etická problematika genové manipulace. Oprávněnost zásahu do genomu rostliny, zvířrtr, člověka. Klonování.
 14. Etická problematika transplantace; postavení dárce a příjemce.
 15. Etická problematika alokace; vodítka mikroalokačního a makroalokačního rozhodování.
 16. Terminální etika; smrt a různá pojetí jejího významu v lidském životě.
 17. Terminální etika; sdělení diagnózy inkurabilní resp. infaustní choroby.
 18. Terminální etika; člověk tváří v tvář přibližující se smrti
 19. Terminální etika; eutanázie, pro a proti; "non resuscitare".
 20. Etika týmové spolupráce. Mezikolegiální vztahy.
 21. Lékař jako občan: jako identifikační vzor a jako (mikro) politický aktér.
 22. Lékař jako občan: jako svědek a obhájce marginalizovaných (= lidí "na okraji".)

b) Lékařská psychologie

 1. Předmět lékařské psycholgie, psychologie lékařských oborů, bio-psycho-sociální model lékařství.
 1. Psychologie nemoci I. - průvodní psychické projevy nemoci, prožívání fyzického traumatu, akutní nemoci a chronické nemoci
 2. Psychologie nemoci II. - psychosomatické lékařství, nemoc a vina, nemoc jako reparace psychického traumatu, nemoc jako vyústění psyychického konfliktu, jako adaptace, primární a sekundární zisk
 3. Komunikace mezi lékařem a pacientem: naslouchání, informování, kontrakty týkající se léčby, komunikace a význam, shoda mezi lékařem a pacientem
 4. Vztah mezi lékařem a pacientem - léčitelská funkce vztahu, struktura vztahu, modely vztahu
 5. Přenos v lékařské praxi a jeho využití; význam protipřenosu
 6. Psychické procesy pacienta v ordinaci: pozornost, myšlení a paměť, pacientova spokojenost
 7. Psychoterapeutické nástroje v lékařské praxi: sugesce, naslouchání, empatický postoj, terapeutická regrese, interpretace
 8. Placebo a placebový efekt. Faktory ovlivňujcí placebový účinek, nocebo, využití placeba
 9. Lékařské prostředí a jeho vliv na psychiku pacienta: čekárna, operační sál, nemocniční pokoj, prostředí nemocnice
 10. Předoperační psychologická příprava
 11. Dítě jako pacient. Starší pacienti
 12. Lékař jako pacient - problém převrácených rolí na lékařskou péči a léčbu
 13. Lékaři, pacienti a zdravotní pojišťovny - psychologické problémy účasti "třetí strany" ve zdravotní péči

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uzvle/sylabus_ulep.htm#zo

Personal tools