Otázky ke zkoušce z latinské terminologie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Zkouška se skládá z písemné části (gramatický test, obsahující rovněž krátký překlad z latiny do češtiny a návrh receptu) a ústní části, vycházející z autentického lékařského textu, jeho překladu, vysvětlení v něm obsažených gramatických jevů a lexikálního výkladu probraných slov.

Otázky

 1. I. deklinace
 2. II. deklinace – maskulina
 3. II. deklinace – neutra
 4. Adjektiva I. a II. deklinace
 5. IV. deklinace
 6. V. deklinace
 7. I. a II. deklinace řecká
 8. III. deklinace – různoslabičná maskulina a feminina
 9. III. deklinace – neutra
 10. III. deklinace – stejnoslabičná substantiva
 11. III. deklinace řecká
 12. III. deklinace – adjektiva
 13. Pravidelné stupňování adjektiv
 14. Adverbia
 15. Předložky
 16. Číslovky latinské a řecké
 17. Slovesa
 18. Participia
 19. Zájmena, zájmenná adjektiva
 20. Latinské a řecké prefixy
 21. Latinské sufixy
 22. Řecké sufixy
 23. Latinská slova složená
 24. Řecká slova složená, hybridy
 25. Receptura
Personal tools