Otázky ke zkoušce z modulu IB na 3. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 1. Buňka eukaryontní a prokaryontní
  (Složení, stavba a funkce; metody studia buněk a tkání, charakteristika základních buněčných typů; genetika bakterií.)
 2. Chemické složení buňky
  (Struktura chemických komponent buňky a jejich detekce cytochemickými a imunohistochemickými metodami.)
 3. Katalyzátory reakcí probíhajících v buňce
  (Enzymy a vitaminy, rozdělení, význam, enzymová kinetika; úloha enzymů v buněčné signalizaci; katalytická histochemie; vrozené enzymové defekty a jejich dědičnost.)
 4. Využití energie v buňkách
  (Výživové typy organismů; Gibsova energie, reakce end- a exergonické, rovnováha chemických reakcí; energeticky bohaté [makroergní] sloučeniny, jejich vznik, význam v metabolismu; struktura mitochondrií, nitrobuněčný transport, řasinky a bičíky.)
 5. Funkce a metabolismus sacharidů v buňce
  (Vstup glukosy do buňky, glykolýza, syntéza a odbourávání glykogenu a jeho detekce v buňce, glukoneogeneze, adaptace epitelů ke vstřebávání glukosy [kartáčový lem]; diabetes II. typu jako příklad polygenní dědičnosti.)
 6. Funkce a metabolismus lipidů v buňce
  (Transport lipidů krví; beta oxidace, syntéza mastných kyselin, syntéza a odbourávání triacylglycerolů, ketolátky; bílá a hnědá tuková tkáň; polygenní dědičnost, aterosklerosa jako příklad.)
 7. Struktura a funkce proteinů
  (Struktura, fyzikálně-chemické vlastnosti, funkce v organismu; buňky exportující proteiny, žlázy, typy sekrece; imunoglobuliny - struktura a funkce; vliv mutace na funkci proteinů.)
 8. Struktura a funkce DNA
  (Struktura purinových a pyrimidinových bazí; nukleotidy a nukleosidy; replikace a reparace DNA; DNA – nositel genetické informace, stavba genu; morfologie chromosomů, karyotyp, numerické chromosomální abnormality; DNA a chromatin v obraze LM a EM.)
 9. Struktura a funkce buněčného jádra
  (Chromatin, chromosomy; buněčné jádro a jeho znázornění v LM a EM, jaderné kompartmenty ; strukturní chromosomální aberace, chromosomové aberace u nádorů.)
 10. Od DNA k proteinu
  (Od DNA k RNA, od RNA k proteinu, RNA a původ života; transkripce, RNA sestřih, alternativní sestřih, translace a ribosomy, posttranslační modifikace; genetické mechanismy evoluce.)
 11. Mechanismy regulace genové exprese u eukaryont a prokaryont
  (Srovnání prokaryontního a eukaryontního genu a genomu ; struktura buněčného jádra klidové, proteosynteticky aktivní a dělící se buňky; genová regulace tvorby imunoglobulinu a receptoru T lymfocytů)
 12. Genetická rozmanitost a její zdroje
  (Zdroje genetických změn, pohlavní rozmnožování a reorganisace genů, meiosa; vliv primární struktury na funkci a vlastnosti proteinů; izoenzymy - definice, vlastnosti, funkce, příklady; imunoglobuliny - struktura, rozdělení a funkce ; diferenciace buněk v embryogenesi a v dospělém organismu [př. gametogenese, erythropoese]; genetická determinace pohlaví, dědičnost vázaná na pohlaví; genový imprinting.)
 13. DNA diagnostika a technologie
  (Analýza DNA, PCR, RFLP, hybridizace, klonování DNA, genové inženýrství, biotechnologie, geneticky modifikované organismy.)
 14. Biologické membrány
  (Lipidová dvojvrstva, membránové proteiny, membránové modifikace; struktura lipidů v membránách, chemické vlastnosti membrán; membránové proteiny – struktura, funkce; membránové receptory, přenos signálu přes membránu; povrchové membránové specializace, myelinová pochva; membránové molekuly buněk imunitního systému.)
 15. Přenos látek přes membrány
  (Přenosové proteiny, iontové kanály a membránový potenciál; typy transportu; vliv chemické povahy látek na jejich transport přes membránu; význam membrán; mezibuněčné spoje, synapse, buňky transportující ionty; fagocytosa jako mechanismus imunitní reakce; geneticky podmíněné defekty membránových proteinů.)
 16. Mitochondrie
  (Struktura a typy mitochondrií, kompartmenty; oxidativní fosforylace, elektrontransportní řetězce; citrátový cyklus, dýchací řetězec – význam, regulace; napojení oxidativní fosforylace na katabolické dráhy; mimojaderná dědičnost, mitochondriální choroby.)
 17. Vnitrobuněčné oddíly a transport mezi nimi
  (Organely, třídění, transport a sekrece proteinů; význam kompartmentace biochemických procesů, metabolické dráhy v jednotlivých oddílech buňky a jejich propojení; význam pro metabolismus; organely v LM a EM, inkluse ; evoluce mitochondrií z prokaryontní buňky, endosymbiosa.)
 18. Cytoskelet
  (Mikrofilamenta, střední filamenta ,mikrotubuly a jejich funkce; abnormality mitotického a meiotického dělení a procesu oplození.)
 19. Buněčný cyklus a klidové buňky
  (Fáze buněčného cyklu , buněčný cyklus v obraze LM a EM, mitóza, mióza, gametogeneze; změny chromosomů během buněčného cyklu.)
 20. Mechanismy regulace buněčného cyklu
  ( Aktivace a progrese; genetické aspekty karcinogenese, nádorová buňka.)
 21. Buněčná proliferace v ontogenezi, při obnově tkání a zajišťování funkce organismu
  ( Kmenové buňky; rýhování, buněčné obnovovací systémy reparace, poškozených tkání; aktivace a proliferace buněk imunitních reakcí.)
 22. Mutageneze a její následky
  (Typy mutagenů; typy mutací; mutageneze a reparace;aktivace karcinogenů [biotransformace, reaktivní formy kyslíku].)
 23. Přenos signálu uvnitř buňky
  (Kinázy, "second messengers", hladina iontů; regulace metabolismu na úrovni buňky – aktivace a inhibice regulačních enzymů hlavních metabolických drah, antigen - aktivace imunitního systému, cytotoxické mechanismy imunitních buněk.)
 24. Apoptóza
  (Podstata a význam, mechanismus indukce a realizace; apoptóza jako jeden z morfogenetických mechanismů; úloha apoptózy v imunitním systému)
 25. Komunikace mezi buňkami
  (Principy buněčné signalizace, signální molekuly; buněčné spoje konkrétní příklad z regulace metabolismu; struktura buněk emitujících signály, neurokrinie, parakrinie, endokrinie; cytokiny a adhesivní molekuly a jejich význam v imunitních reakcích.)
 26. Epigenetická regulace genové exprese, determinace a diferenciace
  (Obraz nediferencované a diferencované buňky, genová exprese v ontogenezi; PEV, X-inaktivace, genový imprinting- mechanismus a význam.)
 27. Základní vývojové procesy
  (Principy morfogeneze; od gametogeneze k notogenezi, embryonální růst, diferenciace a stárnutí; blastocysta, implantace a její poruchy; poruchy procesu oplození, asistovaná reprodukce; faktory narušující morfogenezi – teratogeny)
 28. Krev
  (Krevní elementy, jejich znázornění, vznik, struktura a funkce; regulace hematopoeze; metabolismus hemu; dědičnost krevních skupin, geneticky podmíněné choroby krve
 29. Pojiva
  (Buněčná složka pojiv, osifikace, chondrogeneze; buněčné kontakty a adhese; extracelulární matrix a její složení; geneticky podmíněné choroby pojivové tkáně [příklady AD dědičnosti].)
 30. Mechanismy imunitní reakce
  (Výčet, struktura a funkce buněk a faktorů nespecifické a specifické imunity – komplement; zánět; imunogenetika, transplantační zákony, transplantace u člověka.)
 31. Mechanismy buněčné transformace
  (Onkogeny a antionkogeny, jejich aktivace a inaktivace; imunohistochemická detekce původu nádorových buněk, prevence buněčné transformace.)
 32. Epitely
  (Obecná struktura, původ a vlastnosti epitelů, uspořádání a funkce lamina basalis; difuse a osmóza; transport iontů přes membránu, mutagenita UV záření, reparace a její poruchy, xeroderma pigmentosum.)
 33. Svalová tkáň
  (Somitogeneze, elementy a charakteristika jednotlivých typů svalové tkáně; princip svalové kontrakce; geneticky podmíněná onemocnění svalové tkáně [příklady XR dědičnosti].)
 34. Nervová tkáň
  (Neurony, glie, synapse; metabolismus buněk nervové tkáně, přenos vzruchu, nerotransmitery; geneticky podmíněná onemocnění nervové tkáně [dynamické mutace: FRAXA, Huntingtonova chorea].)
 35. Základy obecné genetiky
  (Hybridologická analysa, Mendelovy zákony, genová vazba, genové interakce; HLA – polymorfizmus a úloha v prezentaci antigenu.)
 36. Ekologie
  (Globální ekologické problémy, xenobiotika; ekologie člověka.)
 37. Biologie virů
  (Stavba, struktura genomu, interakce s hostitelskou buňkou, genetika virů, detekce virů EM, priony.)
 38. Evoluce a její mechanismy
  (Populační genetika.)
 39. Detoxikace a genotoxikologie
  (Detoxikační aparát buňky; biotransformace cizorodých látek, genotoxikologické metody, práce s laboratorními zvířaty.)
 40. Metody diagnostiky dědičných chorob
  (DNA metody, cytogenetické metody, biochemické metody; prenatální a postnatální diagnostika.)
Personal tools