Otázky ke zkoušce z vývojové biologie a embryologie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Embryologie

 1. Fertilizace a rýhování vajíčka
 2. Blastocysta a její implantace
 3. Dvouvrstevný zárodečný terčík, amniový a žloutkový váček
 4. Trojvrstevný zárodečný terčík
 5. Etapy vývoje embrya a plodu a jejich morfologické projevy
 6. Plodové obaly a pupečník, placenta
 7. Diferenciace intraembryonálního mezodermu
 8. Notogeneze, vertebrospinální osa embrya
 9. Vývoj kostry: hlava a axiální skelet
 10. Vývoj končetin
 11. Vývoj svalového systému
 12. Primitivní krevní oběh, vývoj krvetvorby
 13. Vývoj srdce - srdeční trubice a klička
 14. Vývoj srdce - septace síní, komor a výtokového oddílu
 15. Aortální oblouky a vývoj artérií
 16. Sinus venosus a vývoj žil
 17. Fetální krevní oběh a změny po porodu
 18. Žaberní oblouky
 19. Vývoj obličeje
 20. Vývoj ústní a nosní dutiny
 21. Vývoj zubů
 22. Vývoj primitivního střeva a jeho segmentace
 23. Vývoj primitivního faryngu, branchiogenní orgány
 24. Vývoj jazyka
 25. Vývoj kaudální části předního střeva
 26. Vývoj středního a zadního střeva
 27. Vývoj jater
 28. Vývoj pankreatu
 29. Vývoj laryngu a trachey
 30. Vývoj plic a změny v plicích při narození
 31. Vývoj coelomu, perikardové, pleurální a peritoneální dutiny
 32. Vývoj bránice
 33. Vývoj ledvin a ureterů
 34. Vývoj rekta, močového měchýře a urethry
 35. Vývoj gonád a diferenciace pohlaví
 36. Vývoj ženských vývodných cest pohlavních a zevního genitálu
 37. Vývoj mužských vývodných cest pohlavních a zevního genitálu
 38. Vývoj kůže a kožních adnex
 39. Vývoj nervové trubice, histogeneze nervové tkáně
 40. Vývoj míchy a spinálních ganglií
 41. Vývoj mozku - časná diferenciace a organizace nervové tkáně
 42. Vývoj mozku - deriváty 2. a 3. primárního mozkového váčku
 43. Vývoj mozku - deriváty 1. primárního mozkového váčku
 44. Vývoj endokrinních žláz
 45. Vývoj oka
 46. Vývoj ucha
 47. Vývoj čichového ústrojí

Vývojová biologie

 1. Využití vývojové biologie v medicíně
 2. Diferencovaná genová exprese a její regulace
 3. Transkripční faktory a genová exprese
 4. Regulace genové exprese pomocí metylace DNA
 5. Regulace genové exprese pomocí acetylace nukleozomů
 6. Systémy buněčné signalizace ve vývoji
 7. Receptory
 8. Funkce cytoskeletu ve vývoji
 9. Molekuly buněčné adheze
 10. Homeotické selektorové geny - charakteristika jejich funkce u bezobratlých a obratlovců
 11. Geny párového uspořádání, geny rodiny PAX
 12. Indukující faktory - morfogeny
 13. Holoprozencefalie a její molekulární podstata, geny Sonic hedgehog
 14. Apoptóza, morfologické aspekty programované buněčné smrti
 15. Regulace apoptózy
 16. Fáze programované buněčné smrti
 17. Modely programované buněčné smrti
 18. Kaspázy
 19. Mitochondrie v apoptóze
 20. Funkce buněčné smrti v prenatálním období vývoje
 21. Neurodegenerativní choroby a programovaná buněčná smrt
 22. Klonování v medicíně
 23. Totipotence, pluripotence, multipotence, unipotence
 24. Tři cesty klonování
 25. Jaderné transplantace u živočichů
 26. Léčebné klonování
 27. Transgenní organizmy, knock-out, knock-in
 28. Preimplantační diagnostika
 29. Potíže a rizika klonování
 30. Reprodukční klonování
 31. Savčí modely lidských chorob (Syntenie a orthologie, modely)
 32. Etika klonování
 33. Biologie stárnutí, senescence
 34. Průměrná délka života, dlouhověkost
 35. Příčiny stárnutí
 36. Molekulární genetika stárnutí
 37. Charakteristika základních morfogenetických procesů
 38. Obecná strategie vývoje uspořádanosti (pattern formation)
 39. Epigenetický mechanismus vývoje
 40. Rozdíl mezi mozaikovými a regulačními vajíčky
 41. Maternální versus zygotické geny a jejich funkce
 42. Embryonální indukce a její realizace
 43. Poziční informace a její specifikace
 44. Definice pojmů teratologie, teratogeneze, teratogen
 45. Vývojové vady a odchylky a jejich příčiny
 46. Prenatální extinkce u člověka
 47. Základní principy teratogeneze
 48. Charakteristika kritické a sensitivní periody (obecně cytotoxické versus specifické teratogeny)
 49. Projevy vývojové toxicity a jejich transformace
 50. Malformace, deformace, disrupce
 51. Mutageneze a teratogeneze - shody a rozdíly
 52. Fyzikální a chemické teratogeny
 53. Biologické teratogeny
 54. Vliv mateřského organismu na vývoj plodu
 55. Funkce kyseliny retinové ve vývoji
 56. Charakterizace kmenových buněk a jejich základní typy
 57. Význam a využití buněčné terapie
 58. Bezpečnostní opatření pro buněčnou terapii
 59. Gen TP53 a programovaná buněčná smrt
 60. Genetická a pacemakerová teorie stárnutí
 61. Teorie volných radikálů
 62. Neuroendokrinoimunitní teorie stárnutí

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uhe/otazky_e.htm

Personal tools