Poruchy vývoje srdečních přepážek a chlopní. Transpozice velkých cév

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

poruchy vývoje srdečních přepážek

 • defekt síňového septa - chybění části síňové přepážky
  • aplazie septa - úplné chybění septa - společné atrium
  • podle lokalizace
   • defekt typu ostium secundum - chybí síňová přepážka v místě fossa ovalis
   • foramen ovale apertum - nedostatečně vytvořena řasa oválného okénka - menší defekt
   • foramen ovale pervium - řasa je nedostatečně dlouhá - uzavírá for. ovale, ale není pevně přirostlá k okrajům (paradoxní embolie)
  • vzhledm k vyšší roztažitelnosti pravé síně jsou i větší defekty síňového septa spojeny s levopravým zkratem
 • defekty atrioventrikulárního septa
  • kompletní - kompletní atrioventrikulární kanál - mezi síněmi a komorami je komunikace - vzájemné mísení krve ze všech dutin
  • inkompletní forma - kanál je v různém stupni naznačeného rozdělení
   • defekt septi primi (defekt síňového septa pod fossa ovalis) - téměř vždy spojen s malformací předního cípu mitrální chlopně
  • defekty atrioventrikulárního septa patří k malformacím u Downovy choroby
 • defekty septa komor - nejčast. vrozené srdeční vady - komunikace mezi levou a pravou komorou (samostatně nebo součást komplexních malformací)
  • podle lokalizace
   • defekty vtokové části septa
   • defekty trabekulární mezi svalovými trámci
   • defekty výtokové části
  • podle struktur ohraničujících defekt
   • defekty perimembranózní (subaortické)
   • muskulární
   • subarteriální (pod chlopní plicnice a aorty)
  • vzácně přepážka chybí a komora je společná
  • z hlediska hemodynamiky rozhodují o velikosti a směru zkratu krevního proudu rozměry komorového defektu a vzájemný poměr mezi odporem ve velkém a plicním oběhu
 • truncus arteriosus - úplný defekt septa bulbu, ze srdce odstupuje jediný společný arteriální kmen, který se nerozdělil na aortu a plicnici, těsně pod chlopní je defekt komorového septa


poruchy chlopní

 • stenóza plicnice
  • podle lokalizace - valvární, subvalvární, supravalvární - může se vyskytovat sama nebo v kombinaci s defektem komorového septa
 • Fallotova tetralogie - vrozená srdeční vada - stenóza plicnice, defekt komorového septa, dextropozice aorty, hypertrofie pravé komory srdeční
  • výrazný pravolevý zkrat s těžkou cyanózou a s hypoxickými stavy (zúženou plicnicí přitéká do plic málo krve, může se zlepšit perzistujícím ductus arteriosus)
 • atrezie plicnice - chlopeň plicnice vytváří celistvou membránu, doprovázena hypoplázií pravé komory, kmen plicnice hypoplastický, silně rozšířená aorta - otevřená arteriální dučej
 • stenóza aorty - valvární (nejčas.), subvalvární, supravalvární, difúzní zúžení aorty - hypoplázie
 • úplná atrezie aorty - vzácná, aortální ústí je vazivově uzavřeno a ascendentní aorta je hypoplastická, doprovázena hypoplazií levé komory (hypoplastické levé srdce) - krev teče z arteriálního duktu hypoplastickou ascendentní aortou retrográdně a slouží jen k zásobování koronárních arterií, odstupujících těsně nad atrezí
 • koarktace aorty - zúžení aorty v místě aortálního istmu, podle vztahu k vyústění ductus arteriosus - preduktální, juxtaduktální, postduktální


malformace chlopní

 • malformovaná chlopeň
  • vrozeně - zúžená (stenóza), zcela neprůchodná (atrezie), nedomykavá (insuficience)
 • dvojcípá chlopeň aorty - nemusí být spojena s funkční poruchou
 • variace v počtu cípů atrioventrikulárních chlopní
 • malformace trikuspidální chlopně

transpozice velkých arterií

 • při chybném ventrikuloarteriálním spojení je pozměněn normální odstup plicnice z pravé a aorty z levé srdeční komory - korigovaná a nekorigovaná transpozice a dvojvýtoková pravá komora
 • nekorigovaná transpozice - aorta odstupuje z morfologicky pravé komory a plicnice z morfologicky levé komory
  • pokud není vytvořena komunikace (defekt septa) není slučitelné se životem - obě části oběhu pracují paralelně a nezávisle na sobě, velmi těžká cyanóza
 • korigovaná transpozice - chybný odstup tepen z nepříslušných komor + inverze komor (síně uloženy normálně, komory zrcadlově invertovány) - z funkčního hlediska je krevní oběh normální
 • dvojvýtoková pravá komora - odstup obou arterií z pravé komory, která je hypertrofická, z levé komory neodstupuje žádná tepna, defekt komorového septa do pravé komory
Personal tools