Průjem a zácpa

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Zácpa

 • obstipace → pojem do jisté míry subjektivní, není obecně platná norma v počtu a konzistenci stolice
 • zácpu lze definovat jako obtížné vyprazdňování tuhé stolice až po nemožnost spontánní defekace (většinou méně než 3 stolice za týden)
 • někteří nemocní nemají subjektivní potíže, jiní vnímají pocit plnosti v břiše, nechutenství, případně bolesti hlavy
 • nutno zjistit délku trvání, okolnosti vzniku a přidružené potíže (bolesti, zvracení, krev ve stolici)
 • často je rovněž důležitá léková anamnéza
 • spastická zácpa patří do obrazu dráždivého tračníku
 • u nemocných s prvotně návykovou zácpou může vzniknout sekundárně spastická zácpa při abúzu dráždivých pro-jímadel
 • při fyzikálním vyšetření bývá nález chudý – někdy hmatáme naplněné sigma v levém dolním břišním kvadrantu
 • při digitálním vyšetření může být hmatná stolice v rozepjaté ampule u zácpy habituální a porušené mechaniky defekace, u spastické zácpy bývá konečník prázdný
 • normální rektální ampula bývá bez stolice

Rozdělení:

 1. zácpa organická
  • stenózy (nádorové a zánětlivé)
  • nitrobřišní adheze
  • fissura ani
  • morbus Hirsprung
 2. zácpa sekundární
  • endokrinopatie a metabolické poruchy → hypotyreóza, hypokalémie, dehydratace
  • reflexní vlivy při jiných chorobách → peptický vřed, urolithiáza
  • neurologická onemocnění
  • intoxikace a celková onemocnění
  • některá farmaka – anticholinergika, antidepresiva, kodein, opiáty, antagonisé Ca2+, antacida s Ca2+ a Al3+
 3. funkční zácpa
  • habituální
  • spastická – typ funkční kolopatie
  • akutní funkční zácpa (psychické vlivy, změna pobytu)

Zácpa návyková (habituální)

 • jde o civilizační chorobu – u přírodních národů a zvířat se nevyskytuje
 • častá hlavně u žen
 • vzniká útlumem defekačního reflexu → nepodmíněnou složku tohoto reflexu tlumí nedostatek přirozených stimu-lancií (málo objemná strava podmíněná nedostatkem vlákniny a tekutin, nedostatek pohybu) → podmíněná složka reflexu vyhasíná potlačováním spontánního nucení na stolici ve spěchu, při nevyhovujících hygienických podmín-kách, nemístným studem....
 • je-li zácpa provázena bolestmi v břiše, jde o zácpu spastickou, která je projevem funkční kolopatie (dráždivého tračníku v širším slova smyslu)

Zácpa z hypomotility

 • synonyma inertní tračník, Laneův syndrom
 • často u mladých žen
 • často se nepodaří vystopovat útlum defekačního reflexu
 • zácpa se vyvíjí plíživě, je velmi úporná a v krajních případech nereaguje na žádnou léčbu
 • někdy hrají roli konstituční vlivy (zácpa bývá i u příbuzných, často vzniká již v raném dětství)
 • není jasné, jakou roli hrají organické změny (porucha autonomní inervace tlustého střeva)
 • pasáž zpomalena hlavně v oblasti tračníku
 • mechanika defekace neporušena
 • terapie je málo úspěšná → vysoké dávky cisapridu (až 80 mg/den) a přidáváme laktulózu
 • v krajních případech je možná kolektomie s ileorektální anastomózou

Zácpa z porušené evakuace v oblasti rektoanální

 • příčinou mohou být vlivy lokální, které spočívají v hypertonu análního svěrače nebo m.puborectalis z porušené relaxace pánevního dna
 • příčinou může být i rektokéla vznikající nejčastěji ochabnutím rektovaginálního septa a intususcepce sliznice rekta
 • diagnostika pomocí defekografie a rektální manometrie
 • možná je chirurgická korekce

Diagnostika a diferenciální diagnostika

 • odlišit organickou symptomatickou zácpu a zácpu sekundární
 • při krátkém trvání je nutno zvážit mechanickou obstrukci, zvláště pokud je zástava odchodu plynů (ileus)
 • koloskopie, irigoskopie
 • vyšetřit okultní krácení ve stolici
 • stanovit kalemii a vyloučit hypotyreózu

Terapie zácpy

 • pravidelnost v jídle a režimu dne
 • dostatek tekutin
 • dieta s vysokým obsahem vlákniny (váže vodu a bobtná, čímž se zvětší objem stolice a tím se podpoří peristaltika)
 • dostatek pohybu, masáže břicha
 • zákaz projímadel → pokud to bez nich na počátku nejde, volíme prostředky nejméně iritující (laktulóza, salinická projímadla, projímavé minerálky, klyzmata)
 • místo projímadel léky stimulující motilitu tlustého střeva – cisaprid , itoprid
 • nácvik defekačního reflexu – pravidelně každé ráno
 • nikdy nepotlačovat nucení na stolici

Průjem

 • jde o symptom, nikoli o onemocnění → doprovází řadu stavů
 • jde o časté (více než 2) vyprazňování řídké, neformované stolice
 • z metabolického hlediska jde o malabsorpci vody a elektrolytů (o konzistenci stolice rozhoduje množství vody) → pokud z normálních 70 – 75 % vody stoupne množství vody na 80 - 90 %, projeví se průjem
 • průjmová onemocnění způsobí ve světě ročně cca 20 milionů úmrtí (hlavně malé děti)

etiologie a patogeneze

 • většinou se uplatňuje několik mechanismů
 1. osmotický průjem
  • neresorbované soluty ve střevním luminu zadržují vodu, aby byla zachována izotonicita
  • stolice nebývá příliš objemná (méně než 1 l/24 hod)
  • mírní se nebo ustává lačněním
  • může vzniknout po podání špatně resorbovatelné, osmoticky aktivní látky (projímadla, anatacida...)
  • může se objevit při poruše vstřebávání látek normálně absorbovatelných
  • přítomnost neresorbovatelných solutů vede k toku vody z cév do lumina střeva (např. při deficitu laktázy)
  • k osmotickému průjmu může dojít i po požití většího množství manitolu nebo sorbitolu (náhrada cukru v některých dietách nebo ve žvýkačkách)
 2. sekreční průjem
  • ve sliznici tenkého i tlustého střeva dochází ke vstřebání vody a elektrolytů → za patologických okolností ale může docházet k převažování sekrece nad absorpcí
  • vodnatá stolice, objem nad 1 litr za den
  • nebývá přítomen hnis ani krev
  • průjem pokračuje i při lačnění
  • střevní epitel nemusí být poškozen ani změněn
  • intaktní absorpce glukózy a funkce sodíkové pumpy v bazolaterální membráně
  • příkladem je cholera (cholerový enterotoxin) a cestovatelské průjmy (enteropatogenní E.coli)
 3. exsudativní průjem
  • zánětlivé změny, prosáknutí sliznice a její ulcerace mohou vést k exsudaci hlenu, sérových bílkovin a krve do střevního lumina
  • při postižení rekta je zvýšená citlivost k náplni → časté nucení na stolici
  • tento mechanismus se uplatní u zánětů a při kolorektálním karcinomu
 4. průjem při poruše motility
  • urychlená pasáž trávicím traktem omezuje možnost vstřebávání vody a elektrolytů → vzniká průjem
  • příčiny neurologické (dráždivý tračník)
  • farmakologické příčiny (prokinetika, prostaglandiny
  • mechanismus slepé kličky

příčiny akutního průjmu

 • infekce
 • zátěž nevhodnou stravou, dietní chyba
 • léky → laxativa, antibiotika, cytostatika....
 • emoční průjem z psychických příčin

příčiny chronického průjmu

 • organická onemocnění tlustého nebo tenkého střeva: sprue, protktokolitis, m.Crohn, karcinom
 • neurogenní hyperkineze GIT (dráždivý tračník, funkční průjem)
 • onemocnění jiných částí GIT kromě trávicí trubice (pankreas, hepatobiliární příčiny, stavy po operacích)
 • příčina mimo GIT (urémie, hypertyreóza, enteropatie, otravy, hypokortikalismus)
 • intolerance potravin

symptomatologie

 • kromě časté stolice abdominální křeče (střevní kolika) předcházející defekaci
 • u akutního průjmu může být i nauzea a zvracení (často úporné)

klinický obraz

 • při průjmu může být pocit celkové slabosti
 • vždy nutno změřit teplotu
 • velkou roli hraje vzhled stolice a případná příměs
 • u chronického průjmu hrozí rozvrat vnitřního prostředí, malnutrice a kachexie
 • u onemocnění tlustého střeva zánětem nebo nádorem rozlišujeme dva odlišné klinické obrazy:
 • rektální syndrom: nutkavý pocit na stolici, při defekaci odejde jen malé množství stolice nebo krvavého hlenu → pocit úlevy se po defekaci nedostaví, nutkání se za krátko znovu dostaví
 • kolitický syndrom: vyznačuje se tím, že nutkavá defekace je podmíněna řídkou až vodnatou stolicí s příměsí krve, hlenu a hnisu → svědčí pro postižení orálnějších částí tračníku

komplikace

 • u masivního průjmu hrozí deplece elektrolytů (Na+, Cl-, Mg2+ a hlavně K+)
 • hypokalémie může vyvolat poruchy srdečního rytmu
 • dehydratace a v důsledku toho náhlý kolaps
 • zvýšená viskozita krve může u starších lidí vyvolat cévní mozkovou příhodu
 • ohroženi hlavně lidé užívající diuretika, digitalisové preparáty, nemocní po iktu, diabetici, senioři a malé děti

vyšetření

 • bakteriologické a parazitologické
 • okultní krvácení
 • kolonoskopie (u chronických průjmů) nebo alespoň rektoskopie + dvojkontrastní irigoskopie

diferenciální diagnostika

 • velmi široká
 • choroby GIT
 • endokrinní choroby
 • u chorob tenkého střeva bývají objemné, vodnaté a steatoroické stolice
 • u chorob tlustého střeva bývají stolice méně objemné, ale časté, často s patologickou příměsí
 • důležitý je průkaz leukocytů, neabsorbovaného tuku, svalových vláken, parazitů a vajíček

terapie

 • rehydratace
 • udržení výživy
 • farmakoterapie

rehydratace

 • většinou příjem p.o.
 • u nemocných v šoku infuzemi
 • roztok doporučený WHO:
  • NaCl 3,5g
  • glukóza 20,0 g (nebo sacharóza 40,0 g)
  • NaHCO3 2,5 g
  • KCl 1,5 g
  • voda 1000 ml

→ podáme takové množství, aby se pokryly ztráty tekutin stolicí

realimentace

 • hladovění snižuje pouze osmotický průjem, při sekrečním průjmu je nežádoucí, protože se sníží absorpce vody a elektrolytů
 • perorální přívod jednoduchých živin

farmakoterapie

 • u prokázaného infekčního agens podáme atb → většina patogenů je citlivá na kotrimoxazol (Biseptol), u těžkých případů můžeme podat tetracykliny
 • u lehčích průjmů dobře účinkují chinolonové deriváty (Endiaron, Mexaform)
 • pokud není infekce prokázána, můžeme podat nespecifická antidiaroika – zvyšují tonus střevní svaloviny a snižují střevní motilitu – difenoxylát (Reasec), loperamid (Imodium), kodein
 • průjem mohou ovlivnit látky s adsorpční schopností - váží vodu, kvasné a toxické produkty (Smecta)
 • u průjmů s kvasnou dyspeptickou složkou a u funkčních průjmů se osvědčuje calcium carbonicum
 • dobrý vliv mají střevní eubiotika (Hylak forte, Mutaflor)

cestovatelský průjem

 • při cestách do jižních zemí postiženo 20 – 50 % cestovatelů
 • onemocnění většinou vzniká již v prvních dnech pobytu, výjimečně propukne až po návratu, většinou trvá 3 – 5 dnů a má dočasný ráz
 • etiologie: enterotoxické E.coli, salmonely, shigely, Camplyobacter pylori, Yersinia enterocolica, rotavity, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica
 • příznaky: průjem vodnatých řídkých stolic, někdy křeče v břiše, v 15 % také zvracení, teplota ani krev není běžná (pouze 15 %)
 • průběh většinou benigní
 • důležitá je prevence – pít pouze nezávadnou vodu
 • preventivní podávání léků není vhodné – může to oslabit normální střevní flóru
Personal tools