Sepse

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Charakteristika

 • SIRS – systematic inflamatory response syndrome
 • sepse = SIRS infekčního původu
 • diagnózu podporuje přítomnost 2 a více následujících příznaků:
  • horečka nad 38 °C nebo hypotermie pod 36 °C
  • tachykardie s TF více než 90/min
  • tachypnoe (u dospělých více než 20 dechů/min) nebo pCO2 nad 32 Torr
  • leukocytóza nad 12 000/µl nebo leukopenie pod 4 000/µl
 • přítomnost všech čtyř příznaků výrazně zhoršuje prognózu
 • příznaky sepse mohou vyvolat: bakterie, fragmenty bakterií, endotoxiny, peptidoglykany z bakt. pouzder, viry (zejména hemoragické horečky, CMV u imunokompromitovaných jedinců), plísně (Candida spp. Aspergilus spp.), parazité (Plasmodium falciparum, Entamoeba histolytica), neinfekční onemocnění
 • nejčastější příčinou sepse jsou grammnegativní bakterie (masivní produkce endotoxinu), stoupá výskyt sepsí vyvolaných MRSA


Source(s): Sepse (http://www.downloadranking.com)


Typický průběh dle původce

 • Streptoccocus pyogenes, histotoxická klostridia – přítomen zánětlivý fokus, infekce se šíří per continuitatem (obvykle infekce měkkých tkání – celulitida, flegmona)
 • Staphyloccocus aureus – hematogenní rozesev infekce – metastatické abscesy v plicích, CNS a jiných orgánech (např. migrující pneumonie u IE, abscesy CNS zjištěné na CT u pacientů v bezvědomí u IE apod.), spondylodiscitidy, osteomyelitidy – obvykle těžké sepse
 • meningokokové sepse – prudké, masivní produkce endotoxinu (klinika viz Meningoková meningitida)
 • intracelulární parazité (Ricketsie, Brucelly, Salmonella typhi) – pozvolný nástup, pozvolný vzestup horečky, „zamlžené“ vědomí, mají sklon k relapsům
 • vzrůstá podíl grampozitivních mikrobů (zejména MRSA)
 • neinfekční onemocnění s možným „septickým“ průběhem – akutní pankreatitida, popáleniny, polytraumata, ischemie tkání, hemoragický šok


Source(s): Sepse (http://www.downloadranking.com)


Patogeneze

 • systémová zánětlivá odpověď (aktivace neutrofilů, komplementu atd.)
 • těžká sepse – s projevy orgánové dysfunkce a hypoperfúze tkání, hypotenzí (STK pod 90 Torr, nebo pokles o 40 Torr od počátku onemocnění u hypertoniků), projevy – laktátová acidóza, oligurie, poruchy vědomí
 • septický šok – těžká sepse s hypoperfúzí a hypotenzí bez reakce na adekvátní volumoterapii (nutná aplikace vasopresorických látek – dobutamin aj.)
 • stadium časné sepse (bez multiorgánového selhání) a refrakterní (obvykle nevratné, končící smrtí pacienta)
 • MODS (multiorgánové selhání) se projevuje šokovou plící (ARDS), DIC a renálním selháním
 • primární sepse – v souvislosti s objasněným podnětem, sekundární sepse – většinou velmi těžká


Source(s): Sepse (http://www.downloadranking.com)


Prognóza

 • v intenzivní medicíně je sepse jednou z nejčastějších příčin úmrtí
 • krátkodobá (do 30 dnů) příčina úmrtí v 30–50 % případů
 • úmrtnost je vysoká navzdory intenzivní ATB terapii
 • Zvýšené riziko rozvoje sepse
  • nárůst počtu invazivních výkonů
  • zvýšený výskyt rezistentních kmenů
  • zvýšený počet imunokompromitovaných lidí (transplantace, kortikoidy, HIV infekce, primární imunodeficity aj.)
  • zvýšený průměrný věk dožití (stárnoucí populace) spojený s polymorbiditou
 • Predispozice k těžkému průběhu sepse
  • věk – kojenci a geronti
  • imunosuprese či imunodeficit
  • hormonální disbalance (např. gravidita, zvláště III. trimestr)
  • chronická onemocnění – DM, chlopenní vady, CHOPN, jaterní cirhóza
  • malignity
  • hyposplenismus či asplenismus (pacienti po splenektomii)
  • malnutrice (v našich podmínkách bezdomovci, anorektičky)


Source(s): Sepse (http://www.downloadranking.com)


Anamnéza

 • předchozí terapie antibiotiky – možná přítomnost rezistentních/neobvyklých patogenů
 • předchozí užívání NSA nebo kortikosteroidů zkresluje klinický průběh sepse!
 • alergie někdy může mít až septický průběh
 • GA - používání tampónů (někdy rozvoj STTS)
 • rizikové sexuální chování – gonokok, HIV infekce
 • invazivní vyšetření, CŽK, chirurgické výkony – STTS, resistentní mikrobi (MRSA, vankomycin-resistentní enterokoky, acinetobacter, Candida spp.)
 • cestování – tropická malárie, hemoragická horečka, listerióza
 • jaterní cirhóza – netypický průběh, těžké stavy


Source(s): Sepse (http://www.downloadranking.com)


Klinické projevy

 • hlavní příznaky viz SIRS
 • pacient je schvácený, unavený, febrilní (pokud udává, že má už měsíc teploty přes 38 °C a není celkově sešlý, pravděpodobně jde o malignitu či jiné onemocnění a ne o sepsi)
 • mohou být změny psychiky, nechutenství, kožní a slizniční projevy (hemoragie), u déle trvající

sepse je splenomegalie


Source(s): Sepse (http://www.downloadranking.com)


Laboratorní nález

 • bývá leukocytóza s posunem doleva nebo naopak leukopenie (špatný prognostický znak)
 • toxická granulace leukocytů
 • mírná normocytární hypochromní anemie, někdy trombocytopenie
 • zvýšené zánětlivé parametry (nejméně citlivá je FW – přetrvává zvýšená i několik týdnů, dále CRP, nejcitlivější je zvýšení hladiny prokalcitoninu nad 1,5 ng/l – 100% senzitivita)
 • hypoalbuminemie, hyponatremie, porucha glukózové tolerance (pacient může mít i glykémii vyšší než 10 aniž by byl diabetik)
 • pozitivní nález v hemokultuře


Source(s): Sepse (http://www.downloadranking.com)


Diagnostika

 • mikrobiologický průkaz agens z hemokultury (náběr aspoň 3×2 vzorků, pokud byla před odběrem nasazena ATB a neohrozí to pacienta, tak je na 24 hodin vysadíme, a pak odebereme hemokulturu)
 • průkaz pomocí PCR – lze provést i v průběhu léčby ATB, rutinně se provádí pouze na úzké spektrum původců
 • při podezření na Legionellovou sepsi lze prokázat antigen v moči
 • serologická všetření – spíše doplňující

Terpaie

 • porotišoková terapie:
  • podpora oběhu – volumoterapie (krystaloidy), pokud je bez efektu – vazoaktivní látky
  • monitorace diuréry, event. eliminační metody (hemodialýza, plazmaferéza, CVVH)
  • oxygenace, event. UPV
  • nutriční podpora (gastrojejunální sonda, event. parenterální výživa), prevence vzniku vředu
  • imunomodulační postupy
 • antiinfekční terapie:'
  • baktericidní ATB, většinou dvojkombinace (grampozitivní + gramnegativní bakt.), parenterálně (pouze fluorochinolony lze podat p. o. – mají stejnou biologickou dostupnost jako i. v.), dostatečná délka léčby (aspoň 7 dní)
  • u IE jsou kontraindikovány kortikoidy – mohou způsobit destrukci chlopně nebo odtržení vegetace (a embolizaci)

Pravděpodobní původci

 • primární ložisko v kůži, endokardu, kostech, kloubech – stafylokok
 • GIT – anaerobní mikrobi (enterokoky)
 • rány – Clostridium spp., streptokoky

Proti diagnóze sepse svědčí:

 • nepřítomnost splenomegalie
 • horečky trvající déle než 3 týdny bez viditelné alterace pacienta (mohou být způsobeny febris revmatica, SLE, vaskulitidami, lymfomy/leukemie, solidními tu.- zejména tu. pankreatu, Grawitz a bronchocelulární ca. imitují sepsi, sarkoidóza, morbus Crohn, poléková horečka hl. po Amfotericinu B)

Zdroj: Z přednášky as. MUDr. Zuzany Blechové. Zaznamenala MUC. Markéta Vlčková.


Source(s): Sepse (http://www.downloadranking.com)

Personal tools