Testy z anatomie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Testy z Anatomie na LF2

Otázky, které jsou zde k vidění, zahrnují približně 1/4 otázek, které byly použity v roce 2005/2006. Jsou tedy spíše ke zjištení rozsahu testu ne ke slepému nabiflování se a pak zplakání nad výdělkem, když se náhodou objeví jiné než zde uvedené zadání. Je také nutno doplnit, že každý vedoucí praktika je jinak přísný a i četnost případného prozkoušení je jiná.

Kosti I

 • Os hamatum artikuluje s ...
 • Talus artikuluje s
 • Periost - vysvětlete

Klouby

 • Art. humeri
 • Art. Choparti

Svaly končetin

Začátek, úpon, inervace, fce

 • M. brachialis
 • M. supraspinatus
 • M. flexor carpi ulnaris
 • M. flexor policis longus
 • M. oponens pollicis
 • M. iliopsoas
 • M. adductor longus
 • M. flexor hallucis longus
 • M. peroneus brevis
 • Trigonum femorale
 • Fasciální prostory bérce, ruky (řezy)

Svaly II

 • M. pterygoideus
 • M. buccinator
 • M. mylohyoideus
 • M. digastricus
 • M. omohyoideus
 • M. scalenus ant.
 • M. pectoralis minor
 • M. serratus anterior
 • M. rectus abd.
 • M. obliquus abd. int.
 • Obr. 1. : Zadní stěna inguinálního kanálu (ze vnitř)
 • Obr. 2. : Vagina musculorum rectorum nad a pod pupkem
 • Obr. 3. : Lacuna vasorum, lacuna musculorum

Trávící soustava

 • Vzorec dětského a definitivního chrupu
 • Úpoch pharyngu na bazi lební
 • M. constrictor pharyngis sup. - začátky
 • Topografické vzahy horní části jícnu
 • Topografické vzahy pars descendens duodeni
 • Průběh a dělení ductus choledochus, schéma extrahepatálních žlučových cest
 • Topografie rekta v mužské/ženské pánvi
 • Sekundárně retroperitoneální orgány - definice

Močopohlavní soustava

 • Sagitální řez ženskou/mužskou pánví
 • Syntopie pravé/levé ledviny
 • Závěsný a podpůrný aparát dělohy
 • Ureter průběh a zúžení
 • Frontální řez penisem

PNS

 • Schéma míšního nervy
 • N. radialis
 • N. obturatotiur
 • N. facialis
 • Parasympatická složka n. X

CNS - řezy

 • Mícha
 • Oblongata
 • Mesencephalon
 • Tractus spino-bulbo-thalamicus, spinothalamicus

Testy z kloubů a kostí jsou doplněny obrázky, které je nutno popsat. Nekdy v dohledné době je snad přidám.

Personal tools