Vývoj respiračního systému

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Obecné poznámky

 • první základy se tvoří u embryí se 14 prvosegmenty (cca 3. týden) ve ventrální stěně předního střeva, těsně pod dolním koncem faryngu
 • entoderm ventrální stěny předního střeva se tu ztlušťuje a záhy v něm vznikne mediální laryngotracheální rýha (běží od faryngu kaudálně) → ta se prohlubuje v larygotracheální výchlipku → přední střevo se tím v sagitální rovině prodlouží
 • kaudální konec laryngotracheální výchlipky je rozšířený v párový základ plic → zpočátku neostře ohraničený
 • později se v souvislosti s ohraničováním základu trachey se základ plic zřetelně ohraničuje v párovou výchlipku, která roste dorzolaterálně
 • laryngotracheální výchlipka nejprve široce souvisí se základem jícnu → potom se od něj oddělí tím, že se po stranách vytvoří podélné rýhy, které vtlačují stěnu trubice dovnitř v podobě podélných tracheoezofageálních řas
 • mediální okraje těchto řas srostou a vytvoří septum oesophageotracheale
 • septum rozdělí původně jednotnou trubici na:
  • ventrální trubici → základ laryngu a trachey
  • dorsální trubici → základ pro jícen
 • na kraniálním konci komunikují obě trubice s dutinou faryngu

Vývoj laryngu

 • larynx se vyvíjí z kraniálního konce laryngotracheální trubice
 • vstup do této trubice ohraničen třemi valy:
  • val epiglotický → ventrálně (má základ ve ventrálním valu, který je společným základem pro epiglotický val a hypobranchiální hrbolek)
  • valy arytenoidní (2×) → laterálně, vzadu se sbíhají
 • valy ohraničují štěrbinovitý vstup do embryonálního aditus laryngis (na konci 1. měsíce má tvar písmene T)
 • v této době lze na arytenoidních valech rozlišit dva oddíly:
  • zadní → tuberculum arytaenoideum
  • přední → plica aryepiglottica
 • na plica aryepiglottica se zakládají dva blastémové hrbolky:
  • tuberculum corniculatum → mediálně
  • tuberculum cuneiforme → laterálně
 • v 3. měsíci se štěrbinovitý aditus laryngis rozšiřuje a nabývá oválného tvaru charakteristického pro definitivní larynx
 • koncem 1. měsíce spolu vnitřní plochy larynxu proliferací entodermu srůstají
 • později se zánikem buněk v centrální části trubice larynx od obou konců rekanalizuje
 • během rekanalizace se vytvoří štěrbinovitý základ pro ventriculus laryngis → zakládá se v podobě epitelových čepů, které se rozpadem buněk v centrální části rozestoupí ve štěrbinu
 • dolní okraj štěrbiny se přemění v plica vocalis a horní okraj v plica ventricularis
 • chrupavky laryngu se vyvíjejí z mezenchymu pocházejícího ze IV. a V. žaberního oblouku (z mezenchymu se vytvoří blastém → z něho se ve 2. měsíci diferencují chrupavky)
  • velké chrupavky vznikají z párových plotének, které prorůstají směrem k mediální čáře, kde se spojí s třetím, nepárovým, chrupavkovým segmentem
  • nejpozději se vyvíjí epiglottis, jako sekundární útvar, jehož podkladem je řídká mezenchymová tkáň
 • svaly laryngu → vyvíjejí se rovněž ze IV. a V. žaberního oblouku
 • původně se larynx zakládá kraniálněji a pak sestupuje kaudálním směrem → descensus laryngis
 • v 5. měsíci je ve výši nasofaryngu
 • u novorozence je epiglottis ve výšce 2. - 3. krčního obratle
 • u dospělého je epiglottis ve výšce 5. krčního obratle
 • z úseku laryngotracheální trubice následující za laryngem se vyvíjí trachea vystlaná entodermem a obalená mezenchymem
 • z entodermu se diferencuje epitel trachey a žlázky
 • z mezenchymu se vyvíjí hladké svalstvo, vazivo a chrupavky (v 2. měsíci) → vývoj chrupavek pokračuje kraniokaudálním směrem

Vývoj bronchů a plic

 • laryngotracheální trubice končí kaudálně slepou pupenovitou výchlipkou entodermu → tzv. bronchopulmonální výchlipka
 • tato výchlipka je párovým základem plic
 • zpočátku jsou výchlipky postaveny transversálně a vrůstají do mezenchymu předního mezenteria → při dalším růstu a větvení vytlačují před sebou viscerální mezoderm do pleuroperitoneálních kanálů, které zpočátku komunikují s peritoneální dutinou a s perikardovou dutinou
 • po uzavření komunikace se kanály stávají párovým základem pleurální dutiny
 • bronchopulmonální výchlipky jsou základem pro oba hlavní bronchy a obě plíce
 • pravá výchlipka roste více kaudálním směrem a více dorsálně, levá je uložena více transversálně
 • pučením se zakládají sekundární výchlipky → na pravé straně dvě (končí tedy třemi slepými váčky) a vlevo jedna (končí dvěma slepými váčky)
 • obě větvení vznikají na přísně monopodiálním principu
 • na pravé straně vznikne:
  • kmenový bronchus
  • základ pro apikální bronchus
  • základ pro první přední bronchus
 • na levé straně vznikne:
  • kmenový bronchus
  • základ pro první přední bronchus
 • v průběhu 2. měsíce pokračuje vývoj celého bronchiálního kmene (opět na monopodiálním principu)
 • pučením se postupně zakládají kraniokaudálním směrem další 3 přední bronchy
 • o něco později se zakládají výchlipky pro zadní bronchy
 • větvení pak pokračuje jak monopodiálně, tak dichotomicky → postupně se vytvoří celý bronichiální strom až po bronchioly
 • bronchioly končí lepými polokulovitými váčky → základ alveolů
 • do narození se vytvoří asi 18 postupných generací bronchů nižšího řádu → tvorba pokračuje i po narození až dosáhne počtu asi 25 generací
 • vývojem se plíce zvětšují a vyklenují pleurální dutinu ventrálně a laterálně do mezenchymu přední tělní stěny
 • z mezenchymu somatopleury se vytvoří parietální pleura
 • z mezenchymu splanchnopleury vznikne pleura viscerální
 • ve druhém měsíci vytvoří viscerální pleura záhyby (tvoří se na rozhraní větvení bronchů vyššího řádu) → záhyby se koncem 2. měsíce přemění v hluboké zářezy (incisury) → ohraničují definitivní laloky plic
 • alveoly → zakládají se jako slepé výchlipky konečných rozvětvení bronchiolů
 • až do porodu jsou nevzdušné, vystlané kubickým epitelem → stavbou se podobají žláze
 • prvními vdechy se rozpínají nejprve přední plicní segmenty, pak kraniální a cca 3. den i kaudální segmenty → plicní výstelka se v souvislosti s tím oplošťuje a mění se v respirační epitel
 • podle mikroskopické stavby lze rozlišit 4 stadia vývoje plic (časově se překrývají) → přední segmenty se vyvíjejí rychleji než horní a horní rychleji než dolní
 • 1. pseudožlázové stadium (5.-17. týden)
  • plíce stavbou připomíná žlázu se zevní sekrecí
  • vytvořen strom bronchů a bronchiolů
  • větvení bronchů provázeno větvením krevních a lymfatických cév
  • bronchioly se větví ve slepě končící epitelové tubuly, zpravidla bez lumina
 • 2. kanálkové stadium (13.-25. týden)
  • lumina bronchů a bronchiolů zřetelná → rozšiřují a diferencují se jednotlivé struktury jejich stěny (včetně chrupavek bronchů)
  • pokračuje vaskularizace plicní tkáně
  • terminální bronchioly se větví v respirační bronchioly
  • díky nezralosti a nedostatečné vaskularizaci ale ještě dýchání není možné
 • 3. stadium primitivních alveolů (od 24. týdne do porodu)
  • rozsáhlý rozvoj primitivních alveolů
  • síť kapilár se stává členitější
  • od 26. týdne může plod přežít
  • entodermové buňky výstelky alveolů se diferencují v:
   • ploché respirační membránové pneumocyty
   • granulové pneumocyty se sekrečními granuly
 • 4. stadium definitivních alveolů (od porodu - tedy 40. týdne až do 8 let)
  • alveoly nabývají definitivní podoby
  • větvením respiračních bronchiolů se zakládají ductus alveolares a jejich větvením sacci alveolares
  • granulové pneumocyty produkují výstelkový komplex - surfaktant (je nezbytný pro dýchání, jeho tvorba kontrolována hormony, zejména tyroxinem)
 • po narození se plíce rozpínají → alveoly se ovzdušňují a nabývají definitivní podoby
 • po narození pokračuje tvorba nových primitivních alveolů a jejich přeměna v definitivní aleveoly
 • při narození je vytvořena 1/8 až 1/6 celkového počtu alveolů dospělého
 • rozvoj alveolů je hlavním faktorem růstu plic po narození
 • v pozdním fetálním období je aspirována do plic amniová tekutina (plodová voda) → příčinou aspirace jsou respirační pohyby plodu
 • část tekutiny je vytlačena nosem a ústy tlakem na hrudník při porodu, část se vstřebá do cévního řečiště
 • chybění nebo nedostatek surfaktantu je příčinou syndromu hyalinních membrán (často u nedonošených dětí) → kolabované alveoly vyplněné eozinofilní substancí s obsahem proteinů → tato porucha je součástí klinického respiračního dystress-syndromu

Vrozené vady dýchacího systému

 • fistula tracheoesophagealis
  • píštěl spojující tracheu a jícen
  • bývá kombinována s atrézií jícnu
  • frekvence 1:2500 (častěji u chlapců)
  • podmíněno neúplným rozdělením předního střeva → porucha vývoje trecheoesophageálních řas, které nesrostou
  • vyskytuje se ve 4 variantách → nejčastěji končí jícen nahoře slepě a dole je spojen v blízkosti bifurkace s tracheou
 • atrézie trachey, bronchů, bronchiální cysty a ageneze plic - velmi vzácné poruchy
 • hypoplazie plic - často v kombinaci s brániční hernií → plíce založeny, ale málo rozvinuty
Personal tools