Vývoj smyslů

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Obecné poznámky

 • smyslové orgány se vyznačují přítomností smyslových buněk → jsou specializovány na přijímání různých podnětů a jejich převod na nervové vzruchy
 • protože podněty přicházejí z okolí, diferencují se smyslové buňky z ektodermu a smyslové orgány jsou primárně uloženy rovněž v ektodermu

Vývoj oka

 • první základy vznikají velmi brzy → v té době je mozek ještě rozložen do plochy ve formě prohlubující se brázdy (embrya se 6-8 prvosegmenty)
 • v krajině budoucího prozencefala se na obou stranách vytvoří ploténka
 • ploténka se prohlubuje v jamku
 • při uzavírání mozku se jamka mění v oční váček → ten se vychlipuje laterálním směrem pod povrchový ektoderm → s prozencefalem souvisí zúženou stopkou
 • stopka i váček jsou duté a jejich dutiny komunikují s dutinou mozku
 • oční váček se rozšiřuje více kraniálně a stopka nasedá blíž spodnímu okraji
 • oční váček se vchlipuje v oční pohárek (do dutiny váčku se vchlipuje jeho laterální stěna) → původní dutina očního váčku se tedy zužuje
 • zvenčí se vchlipováním tvoří dutina nová - dutina očního pohárku
 • oční pohárek tak dostává dvojitou stěnu:
  • zevní vrstva → tvořena původní stěnou mediální části váčku
  • vnitřní vrstva → vchlípená laterální část stěny váčku
 • vchlipování váčku v pohárek přestoupí i na stopku → stopka se přemění ve žlábek o dvojité stěně (žlábek je otevřen směrem dolů) → do žlábku vniká mezenchym s cévami
 • část mezenchymu vcestuje zespodu i do dutiny pohárku
 • v místech, kde se oční váček přiblíží k povrchovému ektodermu, se buňky ektodermu zvýší, stanou se cylindrickými a vytvoří ploténku čočky

 • ploténka čočky se vchlipuje do očního pohárku → vznikne jamka, která se později uzavře ve váček čočky
 • váček čočky má nejprve spojení s povrchovým ektodermem, potom se ale spojení přeruší a prostor mezi váčkem čočky a povrchovým ektodermem se vyplní mezenchymem
 • váček čočky má zpočátku kulovitý tvar → přední (laterální) stěna obrácená k ektodermu je tenčí
 • buňky zadní stěně rostou do délky směrem k přední stěně → dutina váčku se mění v poloměsíčitou
 • prodlužující se zadní buňky váčku čočky se mění v primární vlákna čočky → dorostou až k přední stěně a dutina vymizí
 • na primitivní čočce lze rozeznat vpředu jednovrstevný kubický epitel čočky a vzadu kolmo běžící vlákna čočky, kterým postupně vymizí jádra
 • růst čočky se uskutečňuje vznikem nových vláken
 • primární vlákna čočky vytvoří jádro čočky → k němu se přikládají vlákna sekundární (tvoří se i postnatální době)
 • na povrchu čočky se brzy vytvoří pouzdro - capsula lentis

 • oční pohárek je stopkou spojen s mozkem na hranici telencefala a diencefala
 • stopka odstupuje z pohárku excentricky, později se posune ke středu
 • dopředu je pohárek zpočátku široce otevřen otvorem - primitivní pupilou - v němž leží čočka
 • pohárek má dvojitou stěnu
 • ze zevní vrstvy se diferencuje jednovrstevný kubický epitel a v něm se tvoří zrnka pigmentu → zevní vrstva (neuroektodermový původ) je základem pro vývoj pigmentového epitelu sítnice
 • vnitřní vrstva se silně ztlušťuje a diferencují se z ní vlastní smyslové a nervové elementy sítnice
 • neuroektodermové buňky vnitřní vrstvy se přemění v:
  • neuroblasty → diferencují se z nich:
   • tyčinky
   • čípky
   • gangliové buňky (multipolární a bipolární)
  • glioblasty → diferencují se z nich Müllerovy buňky
 • difernciace sítnice dokončena v 7. měsíci

 • okraj očního pohárku ohraničuje primitivní pupilu → zpočátku sahá jen po rovník čočky
 • pak začne pohárek prorůstat dopředu před čočku
 • okraj pohárku složen rovněž ze dvou vrstev:
  • zevní vrstva → je již přeměněna v pigmentový epitel
  • vnitřní vrstva → je tenká
 • obě vrstvy spolu srostou a vytvoří slepou část sítnice → pokrývá corpus ciliare a duhovku → z okolního mezenchymu se vytvoří hladké svaly a vazivo pro oba útvary

 • stopka očního váčku se přemění ve zrakový nerv
 • do žlábku na spodní straně stopky vroste mezenchym a spolu s ním vasa centralis retinae
 • neuroektoderm stopky proliferuje a žlábek uzavře
 • z neuroktodermu se diferencují glioblasty
 • stopka se přemění ve stvol a glioblasty se přmění v buňky oligodendroglie
 • mezi gliové buňky prorostou do stvolu neurity gangliových buněk sítnice

 • sklivec se vyvíjí v prostoru mezi zadním povrchem čočky a vnitřní vrstvou očního pohárku
 • první základy tvoří síťovitá tkáň - mezostroma
 • mezostroma vzniká vycestováním buněk neuroektodermového původu a jejich přeměněou v buňky s vláknitými výběžky
 • se stran do primitivního sklivce vcestují buňky mezenchymové a cévy
 • po vytvoření capsula lentis ztrácí sklivec spojení čočkou a mění se v rosolovitou tkáň
 • z povrchových vláken sklivce vznikne závěsný aparát čočky

 • rohovka se diferencuje z:
  • povrchového ektodermu
  • mezenchymu uloženého pod čočkou
 • vývoj rohovky souvisí s vývojem přední oční komory
 • mezenchym mezi čočkou a ektodermem se rozestoupí ve dvě vrstvy:
  • ze zevní vrstvy se vytvoří všechny vrstvy rohovky (kromě povrchového epitelu - ten je z ektodermu a zůstane avaskulární)
  • vnitřní vrstva je bohatě cévně zásobena a vytvoří vaskularizovanou přední část tunica vysculosa lentis - tzv. membrana puppilaris
 • mezenchym vytvoří endotel přední oční komory

 • podobně vzniká i zadní oční komora → rozestoupí se mezenchym mezi duhovkou a čočkou
 • přední epitel duhovky vzniká z mezenchymu
 • hlubší vrstvy mezenchymu přiléhající k očnímu pohárku dávají vznik cévnatce
 • centrální část pupilární membrány asi v 7. měsíci atrofuje a rozpadá se v otvor - základ definitivní pupily

 • oko původně nemá víčka → zakládají se později u embryí asi 16mm dlouhých
 • víčka vznikají jako výrůstky mezenchymu kryté ektodermem
 • dolní víčko vniká od maxilárního valu
 • horní víčko vzniká od čelního valu
 • výběžky proti sobě rostou ve 3. měsíci srůstají epitelem
 • v 7.-8. měsíci se víčka opět oddělí

Vývojové vady oka

 • jsou poměrně vzácné
 • druh vady stupeň postižení závisí na vývojovém stadiu, v němž došlo k poruše
 • kritickou periodou je období mezi 20.-40. dnem vývoje
 • uplatňují se genetické vlivy a intrauteriiní infekce
 • coloboma iridis → rozštěp duhovky (poměrně častý) → postižen zpravidla dolní úsek → duhovka má tvar klíčové dírky
  • vzniká poruchou uzavírání choroidální štěrbiny
 • glaucoma congenitale → vrozený vysoký nitrooční tlak provázený zvětšením oka → porucha drenáže komorového moku (neprůchodný Schlemmův kanál)
  • může být způsobeno zarděnkami matky v ranném stádiu vývoje
 • cataracta congenitale → vrozený zákal čočky nejasného původu
  • v anamneze zarděnky matky nebo toxické a dědičné vlivy
 • membrana pupillaris perzistens → zbytky membrány tvoří před duhovkou pruhy vazivové tknáně
 • mikrooftalmie → malé oko → vzniká poruchou očního váčku (oko může i chybět pokud se oční váček nezaložil) → může chybět i čočka
  • dědičné vlivy a infekce

Vývoj ucha

 • při vývoji ucha se uplatňuje několik složek:
  • povrchový ektoderm → vzniká z něj smyslová část ucha se smyslovými buňkami (vnitřní ucho)
  • první žaberní entodermová výchlipka → základ pro střední ucho
  • první žaberní entodermová vkleslina → základ pro zevní ucho
 • vývoj ucha je komplikovaný i díky tomu, že vnitřní ucho slouží jak funkci sluchové, tak funkci statické

Vývoj boltce

 • boltec se vyvíjí ze soustavy hrbolků, které jsou deriváty žaberních oblouků
 • hrbolky se zakládají koncem 2. měsíce v okolí 1.žaberní vklesliny
 • tři hrbolky vznikají z mandibulárního oblouku a jsou uloženy před vkleslinou
 • tři hrbolky vznikají z hyoidního oblouku a leží za vkleslinou
 • vývojem a splýváním hrbolků se vyvine boltec

Vývoj zevního zvukovodu

 • vyvíjí se v místě bývalé první žaberní vklesliny z ektodermové výchlipky, která s první žaberní vkleslinou přímo nesouvisí
 • tato sekundární výchlipka ektodermu vrůstá do hloubky proti slepému, laterálnímu konci primitivní bubínkové dutiny → později se kanalizuje v zevní zvukovod
 • mezi epitelem zvukovodu a výstelkou bubínkové dutiny zůstává vrstvička mezenchymu, z níž se vytvoří vazivová složka bubínku

Vývoj středního ucha

 • východiskem pro střední ucho je první entodermová žaberní výchlipka
 • u embryií dlouhých 8 mm dorzálním směrem slepý výběžek
 • výběžek se kaudokraniálním směrem oddělí od první žaberní výchlipky → původně široká komunikace je redukována na úzký otvor v nejorálnější části první žaberním výchlipky (primitivní ostium tubae auditivae)
 • výběžek je základem tuba auditiva
 • dlouhá a značně širší část laterální je základem pro vlastní bubínkovou dutinu
 • tympanální část se laterálně prodlužuje a přechází v úzký kontakt se sluchovými kůstkami
 • kladívko a kovadlinka se diferencují z 1. žaberního oblouku
 • třmínek se vyvíjí z 2. žaberního oblouku
 • základy pro sluchové kůstky jsou zavzaty do rosolovité peritympanové tkáně (vzniká z mezenchymu)
 • kromě základů sluchových kůstek se v peitympanové tkáni zakládají další útvary:
  • chorda tympani
  • šlachy svalů
 • ve 2. polovině gravidity je peritympanový rosol resorbován → původně malá dutina bubínková se rozšíří a útvary původně uložené v rosolu dostanou povlak bubínkové sliznice (mezenchymový původ)
 • s tvarovými změnami se mění i poloha bubínkové dutiny (nejprve jde svisle, pak horizontálně, pak se napřimuje a nakonec je opět horizontální)

Vývoj vnitřního ucha

 • první základ se tvoří u embryí se 4 prvosegmenty počátkem 4. týdne vývoje v nejkaudálnější části dosud neuzavřeného rombencefala
 • ztluštěním neuroektodermu vznikne sluchová ploténka
 • dalším základem je laterální ztluštění stěny rombencefala → tvoří kraniální pokračování gangliové lišty → je základem pro ganglion acusticofaciale
 • sluchová ploténka se prohlubuje ve sluchovou jamku
 • prohlubováním jamky vznikne sluchový váček - otocysta
 • sluchový váček je uložen v hlavovém mezenchymu mezi ektodermem z jedné stany a stěnou rombencefala na straně druhé
 • váček je zprvu kulatý a pak tvoří výchlipky (vznikají z nich ductus endolymphaticus a saccus endolymphaticus)
 • z laterální stěnu sluchového váčku vyrůstají jednak dorzálním, jednak laterálním směrem kapsovité rozšířeniny
 • dorzální kapsa se ohýbá kolem sagitální osy v základ pro přední a zadní polokruhovitý kanálek
 • laterální kapsa se přeměňuje v laterální polokruhovitý kanálek
 • dutina těchto výchlipek nejprve široce souvisí s dutinou sluchového váčku → potom se periferní část výchlipek rozšíří a centrální části se zužují → epitel zde zanikne a vznikají polokruhovité kanálky, které se svými konci otevírají do sluchového váčku
 • horní výchlipka se rozdělí neúplně (vzniká společné crus commune)
 • z ventrální stěny sluchového váčku vyrůstá slepý výběžek, který se otáčí dopředu a dalším růstem se spirálovitě stáčí ve 2,5 závitu kochley → vzniká spirálovitý kanálek
 • epitel, který tvoří stěnu kanálku kochley se zmnoží a zvýší → dehiscencí se v něm vytvoří štěrbina - základ Cortiho tunelu
 • neuroektodermové buňky kanálku se postupně diferencují:
  • v buňky podpůrné
  • buňky smyslového Cortiho orgánu
 • centrálně ležící zbytek sluchového váčku se postupně rozdělí vchlípeninou na dva oddíly:
  • utriculus → dorzální
  • sacculus → ventrální
 • do sacculu ústí ductus cochlearis
 • na laterální stěně sluchového váčku se zakládá okrsek vyznačující se vysokým epitelem - maccula acustica
 • vývoj zevního tvaru membránového labyrintu je rychlý a koncem 2. měsíce je dosaženo definitivního tvaru → další vývoj ovlivněn růstem a diferenciací
 • při formování všech vychlípenin sluchového váčku z nichž se formuje labyrint je tento stále přiložen k nervovému základu - ke ganglion acusticofaciale
 • tento základ se pak rozdělí na:
  • menší ganglion geniculi
  • větší oddíl, který se člení na:
   • ganglion vestibulare (pro sacculus, utriculus a semicirkulární kanálky)
   • ganglion spirale chochleae
 • v obou gangliích se z neuroblastů diferencují bipolární nervové buňky → jejich výběžky se napojí na smyslové buňky vnitřního ucha
 • centrální výběžky bipolárních neuronů vrůstají do rhombencefala
 • základ vnitřního ucha uložen v mezenchymu → ten se mění v prechondrální blastém a pak v chrupavku
 • mezi chrupavkou a membránovým labyrintem zůstává zachován řídký mezenchym, který se rozestupuje ve dvě vrstvy a ohraničuje tak perilymfatický prostor vystlaný endotelem
Personal tools