Záněty a nádory varlete

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Záněty varlete

 • bakteriální zánět - většinou šířením z nadvarlete (bývá postiženo častěji), cestou kanalikulární nebo lymfatiky - hnisavý charakter, může progredovat až do abscedující formy
 • intersticiální nehnisavá orchtitis - součástí příušnic (v dospělosti), rozvíjí se většinou po týdnu
  • v akutním stadiu intersticiální edém a infiltrace lymfocyty, plazmatickými buňkami a makrofágy
  • může dojít i k hnisavé exsudaci do kanálků, ale zánět bývá ložiskový a zůstává lokalizovaný v intersticiu
  • poruchy plodnosti se mohou rozvíjet později
 • granulomatózní (autoimunní) orchitis - vzácná, často navazuje na trauma, jednostranná
  • mikro - zánět charakterizován tuberkuloidními granulomy lokalizovanými v tubulech, stěna tubulů je ztluštělá zánětlivou infiltrací a novotvorbou vaziva, kterou provází lymfocytární a plazmocytární infiltrace v intersticiu, nedochází k nekrózám
 • tuberkulóza - začíná v nadvarleti - může se do varlete rozšířit
  • obvykle je projevem solitární hematogenní metastázy
  • bývá současně tuberkulózní zánět prostaty a semenných váčků (z nich porogenní cestou na nadvarle - tam tuberkulózní uzlíky, které zesýrovatí a mohou nadvarle zcela destruovat)
  • hojení se děje jizvením
  • může vzniknout periorchitis
 • syfilis - získaná i vrozená forma
  • morfologicky odpovídá gumatu (může vypadat jako tumor) nebo intersticiálnímu lymfocytárnímu a plazmocytárnímu zánětu
  • obě formy se hojí jizvením s následnou atrofií tubulů a infertilitou


Nádory varlete

Germinální

 • seminom, non-seminomové, smíšené nádory
 • společným prekurzorem jsou atypické germinální bb. (spermatogonie) v semenotvorných kanálcích (= germinoma in situ) - jsou to totipotentní bb. s aneuploidními velkými hyperchromními jádry, nacházejí se při bazi semenotvorného epitelu ve varlatech infertilních osob s hypoplastickými nebo nesestouplými varlaty
 • klin. rysy - dispozice (kryptorchismus), produkce proteinů (HCG, AFP), šíření per kontinuatem (prorůstání do okolních struktur), meta (reg. lymf. uzliny - paraaortální, bříšní, hematogenně ChCa - plíce, játra, mozek, kosti)
 • prognóza - závisí na histol. typu


a) Seminom

 • nejčastější, výhradně v dospělosti
 • projevy - zvětšení varlete
 • makro - solidní, homogenní, šedobílý
 • roste destruktivně a infiltrativně v kanálcích

šíří se - nadvarle, semenné provazce, skrotální vak, kůže

 • mikro - velké polygonální bb, světlá cytoplazma, hojný glykogen, jádra velká
 • 3 formy - klasický, trofoblastický (přítomny obrovské bb, které připomínají syncyciotrofoblast - produkují choriový gonadotropin), anaplastický (cytologické nepravidelnosti)

b) Non-seminomové

Embryonální karcinom (ECa)
 • 20-30let
 • nediferencovaný maligní nádor, malý
 • mikro - velké epiteliální nádorové bb. s hyperchrom. jádry, mitózy, příměs vícejaderných HCG pozitiv. bb., cytokeratin+ (seminom ne), okrsky sarkomatoidních struktur (náznak přechodu k teratomům)
Nádor ze žloutkového váčku (YST)
 • kojenci a malé děti (nejčast. maligní nádor)
 • neohraničený, solidní, žlutobílý
 • mikro - strukturální varianty, epiteliální složka (solidní struktury), nádor. bb. - polygonální, kulatá jádra vyklenující se do centrální části cytplazmy ("kočičí hlavy - řada cvočků")
 • epitelová komponenta - uložena v hlenovitém řídkém vazivu embryonálního charakteru
 • charakteristickou strukturou jsou kapiláry se zevně nasedajícími nádorovými epiteliemi - vytváří štěrbinovité struktury (připomíná glomeruly - glomeruloidní Schillerova-Duvalova tělíska), nádorové bb. produkují alfa1-fetoprotein AFP
Choriokarcinom (ChCa)
 • maligní nádor z cytotrofoblastu a syncytiotrofoblastu
 • bývá součástí smíšených germinálních nádorů
 • malý, přítomny sekundární změny (hemoragie, nekrózy)
 • produkuje placentární hCG
Teratomy
 • smíšené germinální nádory
 • skládají se z nejrůznějších tkání všech zárodečných listů
 • děti, mladí
 • varianty v závislosti na stupni difer. - t. diferencovaný zralý (ze zcela vyzrálých tkání - do puberty - benigní chování); t. diferencovaný nezralý (bb. a tkáně nejsou plně diferencované - nezralé struktury jsou často tvořené primitivní neuroektodermální tkání a nezralými mezenchymálními tkáněmi - chrupavkou - biologické vlastnosti nejisté, po pubertě potenciálně maligní)
Smíšené
 • skládají se z více než jedné struktury
 • s příměsí extrasomatických struktur (YST, ChCa)
 • s příměsí embryonálního karcinomu (ECa)
 • směs struktur teratomu a embryonálního ca. se označuje - teratokarcinom
 • makro vzhled - variabilní - pestré složení


Gonadostromální (GST)

 • ze specializovaného mezodermu
 • produkce (hormonů) steroidů - příčina syndromů z nadprodukce androgenů i estrogenů

a) Nádory z intersticiálních (Leydigových) bb.

 • dospělí - zvětšení varlete, gynekomastie, u dětí předčasná puberta
 • makro - expanzivně rostoucí solidní uzel
 • chování benigní
 • produkce steroidů - hyperfunkční androgenní nebo estrogenní syndrom

b) Nádory ze Sertoliho bb. (tubulární androblastomy)

 • u diferencovaných forem - přítomny sertoliformní bb., uspořádané v luminizované či neluminizované tubuly
 • u méně difer. forem - epitelových rysů ubývá, mohou být přítomny různé gonadostromální příměsi
 • makro - solidní, ohraničený uzel, žlutavé zbarvení (lipidy)
 • chování - potenciálně maligní
 • může být endokrinně aktivní - produkuje estrogeny nebo androgeny (ale málo)


Gonadoblastom

 • afekce obsahující germinální bb. a gonadostromální komponentu
 • vyskytuje se především v dysgenetických varlatech
 • obě buněčné komponenty jsou společně uspořádány ve zvláštní okrouhlé útvary obklopené "hyalinní membránou" a leží ve stromatu, ve kt. lze nalézt bb. odpovídající bb. Leydigovým
 • tendence ke spont. regresi a jizvení
 • na jeho podkladě vznikají různé maligní nádory germinální řady


Ostatní nádory

 • maligní lymfomy - hl. nad 60let
  • zpravidla generalizované
  • jde o velkobuněčný B-lymfom (prognóza špatná)
  • Burkitt- děti
 • adenomatoidní nádor
  • benigní
  • opouzdřený tuhý uzlík
  • mikro - vytváří síť anastomozujících tubulů a štěrbin vystlaných plochými endotelu podobnými bb. - tyto struktury jsou odděleny nehojným stromatem s tendencí k hyalinóze
 • mezoteliom
  • v periorchiu
 • rabdomyosarkom
  • nádor dětí a mladých - převažuje embryonální vřetenobb. typ, sklon k fibroprodukci


Sekundární nádory

 • kar. prostaty, urogenitální trakt., GIT, plíce
 • děti - leukemická infiltrace při ALL
Personal tools