Zkratky/C

Z Medik.cz - portálu pro mediky

cAMP cyklický adenosinmonofosfát
CASA Computer Aided Sperm Analysis
CD cluster of differentiation
CDC Centre for disease control and prevetion (http://www.cdc.gov/), Atlanta, USA
CF cystická fibróza
CJD Creutzfeld-Jakobova nemoc (Creutzfeld-Jakob disease)
CK kreatinkináza
CK-MB kreatinkináza - myokardiální frakce
CML chronická myeloidní leukemie
CMP cévní mozková příhoda
CMT Charcot-Marie-Tooth disease (neuropatie)
CNS centrální nervový systém
COMT katechol-O-methyl transferáza
COPD chronical obstructive pulmonary disease
CRL crown-rumple length (temeno-kostrční délka)
CRP C reaktivní protein
CRT cardiac resynchronization therapy
cathode ray tube
CT computed tomography, počítačová tomografie
CVS chorionic villus sampling
Personal tools