Zkratky/P

Z Medik.cz - portálu pro mediky

PAPP Pregnancy Associated Plasma Protein (např. PAPP-A)
PCD primární ciliární diskinéza
PCO syndrom polycistických ovarií
PCR polymerase chain reaction - polymerázová řetězová reakce
PEF peak exspiratory flow
PET pozitronová emisní tomografie
polyetylen
PG prostaglandin
PNA peptide nucleic acid, viz. nukleové kyseliny
PNO pneumotorax
PNP přednemocniční péče
purinnukleosidfosforyláza
PNS periferní nervový systém
p. o. per os
POC point of care
PTCA Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (perkutánní transluminální koronární angioplastika)
PTFE polytetrafluorethylen (Teflon®)
Personal tools